[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

MK-JOB กระทู้เมื่อ 7-3-2010 23:33

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน

[p=30, 2, center]
[url=http://www.policeadmission.com/rootmix/searchB.php][img=159,45]http://www.policeadmission.com/rootmix/images/btn_02.jpg[/img][/url]  [url=http://www.policeadmission.com/rootmix/search_zone.php][img=159,46]http://www.policeadmission.com/rootmix/images/b9.jpg[/img][/url][/p]
[p=30, 2, center]
[url=http://www.policeadmission.com/rootmix/editpicture.php][img=159,46]http://www.policeadmission.com/rootmix/images/b23.gif[/img][/url]  [url=http://www.policeadmission.com/rootmix/problem.php][img=159,46]http://www.policeadmission.com/rootmix/images/b_004.jpg[/img][/url]

[size=2][color=#ff0000][b]ระบบแก้ไขรูป[/b][/color][/size][size=2][color=#ff0000][/color][/size]
[size=2][color=#ff0000][b]จะเปิดให้แก้ไข[/b][/color][/size]
[size=2][color=#ff0000][b]ได้เวลา 14.00 น[/b][/color][/size]
[/p]
[p=30, 2, left]
[size=3][color=#ff0000][/color][/size][/p][p=30, 2, center][size=3][color=#ff0000][b]ผู้สมัครสอบโปรดทราบ[/b][/color][/size]
1  ผู้สมัครที่รูปไม่ถูกต้องตามระเบียบ กรุณาแก้ไขรูปของท่านภายในวันที่ 9 มีนาคม 2553

2  ผู้สมัครทุกท่าน กรุณาอ่าน ประกาศภาคที่ท่านสมัครสอบให้ละเอียด เพื่อความเข้าใจถูกต้อง เรื่อง
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติตน ในการเข้าสอบ

3  ผู้สมัครสอบทุกคน ต้องปริ้นบัตรประจำตัวสอบที่ถูกต้องจากระบบ จากปุ่ม พิมพ์ใบสมัคร
เพื่อไปเป็นหลักฐานในการเข้าสอบที่สนามสอบ
[/p]

MK-JOB กระทู้เมื่อ 7-3-2010 23:43

[b][size=5]บช.ศ.

[/size][/b][url=http://www.policeadmission.com/ann2-0.pdf]ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]


[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-01.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย ปป1[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-02.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย อก 2 ( เลขประจำตัวสอบ 0200001 - 0215160)[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-022.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย อก 2 ( เลขประจำตัวสอบ 0215161 - 0222747)[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-03.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย อก 3[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-04.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย อก 4[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-05.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย อก 5[/p]

MK-JOB กระทู้เมื่อ 7-3-2010 23:48

[b][size=5]ภ.1[/size][/b]

[url=http://www.policeadmission.com/ann2-1.pdf]ประกาศตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]

[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-11.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย ปป1[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-12.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย อก 2[/p]


[b][size=5]ภ.2[/size][/b]

[url=http://www.policeadmission.com/ann2-2.pdf]ประกาศตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]

[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-21.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย ปป1[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-22.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url] สาย อก 2[/p]


[b][size=5]ภ.3[/size][/b]

[url=http://www.policeadmission.com/ann2-3.pdf]ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]

[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-31.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย ปป1[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-32.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย อก 2[/p]


[b][size=5]ภ.4[/size][/b]
[url=http://www.policeadmission.com/ann2-4.pdf]ประกาศตำรวจภูธรภาค 4 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]

[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-41.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย ปป1[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-42.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย อก 2
[/p]

[b][size=5]ภ.5[/size][/b]
[url=http://www.policeadmission.com/ann2-5.pdf]ประกาศตำรวจภูธรภาค 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]

[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-51.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย ปป1[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-52.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย อก 2[/p]

[b][size=5]ภ.6[/size][/b]
[url=http://www.policeadmission.com/ann2-6.pdf]ประกาศตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]

[p=30, 2, left][color=#000000]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/color][/p]
[p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-61.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url][color=#000000]  สาย ปป[/color][color=#000000]1[/color][/p][p=30, 2, left][color=#000000]
[/color][/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-62.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url][color=#000000]  สาย อก [/color][color=#000000]2[/color][/p]

[b][size=5]ภ.7[/size][/b]
[url=http://www.policeadmission.com/ann2-7.pdf]ประกาศตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]

[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-71.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย ปป1[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-72.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย อก 2[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/map2-7.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  แผนที่สอบ ภาค 7[/p]

[b][size=5]ภ.8[/size][/b]
[url=http://www.policeadmission.com/ann2-8.pdf]ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]

[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-82.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย อก 2[/p]

[b][size=5]ภ.9[/size][/b]
[url=http://www.policeadmission.com/ann2-9.pdf]ประกาศตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]

[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-92.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย อก 2[/p]


[b][size=5] ศชต.[/size][/b]

[url=http://www.policeadmission.com/ann2-10.pdf]ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน[/url]   

[p=30, 2, left]บัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-101.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย ปป1[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/name2-102.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สาย อก 2[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/map2-10.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  แผนที่สอบ ภาค 7[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/r2-10.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  ระเบียบการสอบ[/p][p=30, 2, left][url=http://www.policeadmission.com/h2-10.pdf]คลิกที่นี่เพื่ออ่าน[/url]  สถานที่พัก[/p]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com