[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

J-RC กระทู้เมื่อ 11-3-2010 16:00

ทดสอบ memory ใน Windows Vista

วิธีอย่างหนึ่งในการตรวจสอบ Memory ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เราสามารถใช้ฟรี เครื่องมือในการตรวจสอบ Memory ได้อย่างง่ายๆ ที่มาพร้อมกับ Windows Vista ได้ โปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า Windows Memory Diagnostics Tool

[u][color=yellow][b]Windows Memory Diagnostics Tool[/b][/color][/u]

[color=yellow][b]วิธีเรียกใช้งาน Windows Memory Diagnostics Tool[/b][/color]

   1. พิมพ์ คำว่า ?Memory? หรือ ?MdSched.exe? ในช่อง Search
   2. จะได้หน้าต่าง โปรแกรม Windows Memory Diagnostics Tool
   3. ให้คลิกเลือก
          * Restart now and check for problems? - ให้ restart เครื่องคอมฯ และตรวจสอบทันที
          * Check for problems the next time I start my computer - ตรวจสอบหลังจากมีการ restart Windows ในครั้งต่อไป
   4. หลังจากมีการ restart Windows แล้ว โปรแกรม Windows Memory Diagnostics Tool จะเริ่มทำงาน
   5. ถ้า ต้องการแก้ไขค่าในการตรวจสอบ ให้กด ?F1? ในระหว่างการรันโปรแกรม
   6. กด ปุ่ม ?F10? เพื่อบันทึกว่าในการตรวจสอบ
   7. โปรแกรมจะเริ่มตรวจสอบ Memory และรายงานผลให้ทราบ
   8. หลังจากนั้น จะทำการ restart Windows และเริ่มทำงานต่อได้เลย

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com