[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

namwan กระทู้เมื่อ 14-8-2019 14:29

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่) โดยวิธีการ คัดเลือก

[b]ตำแหน่ง[/b] : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)
[b]อัตราเงินเดือน[/b] : 15,000 บาท
[b]ประเภท[/b] : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
[b]จำนวนตำแหน่งว่าง[/b] : 2 ตำแหน่ง
[b]ระดับการศึกษา[/b] : ปริญญาตรี

[b]รายละเอียดวุฒิการศึกษา[/b] : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

[b]ลักษณะงานที่ปฏิบัติ[/b] :
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1)ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม หรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนดำเนินการประสานงาน เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานตรงตามนโยบายของหน่วยงานที่กำหนดไว้
(3) รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานวิชาการทรัพยากรธรณี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ทั้งในส่วนของการกำหนดพื้นที่ การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ น้ำบาดาล เชื้อเพลิงธรรมชาติ การคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย
2.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
(1)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล


[b]ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ)[/b] :    ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
   1. ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่       
   2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ศ.2560
   3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


[b]ทักษะ/สมรรถนะ[/b] : -

[b]เงื่อนไข[/b] : ไม่รับโอน

[b]เปิดรับสมัคร[/b] : ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

[align=center][b]ดาวโหลดประกาศรับสมัคร[/b]

[url=http://job.ocsc.go.th/http://job.ocsc.go.th/images/Job/637009410998182500.pdf][img]http://www.mk-job.com/images/button-download.gif[/img][/url][/align]

[b]สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม[/b]
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com