[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

namwan กระทู้เมื่อ 14-8-2019 14:42

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

[b]ตำแหน่ง[/b] : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
[b]อัตราเงินเดือน[/b] : 11,500 บาท
[b]ประเภท[/b] : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
[b]จำนวนตำแหน่งว่าง[/b] : 6 ตำแหน่ง
[b]ระดับการศึกษา[/b] : ปวส.

[b]รายละเอียดวุฒิการศึกษา[/b] : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

[b]ลักษณะงานที่ปฏิบัติ[/b] :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1)ดำเนินการสำรวจ รังวัด เพื่อทำแผนที่ ในการออกเอกสารสิทธิ์ การสอบเขต การแบ่งแยก การรวมโฉนด การพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดิน การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงประทานบัตร และการรังวัดทำแผนที่ประเภทอื่น ๆ
(2)สำรวจ จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพจากสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ใช้ประกอบการประเมินราคาที่ดินให้ตรงตามสภาพการใช้ประโยชน์
(3)รังวัดเพื่อวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ วางโครงหมุดบังคับภาพ จัดสร้างหรือปรับปรุงระวางแผนที่ ตรวจสอบและรับรองผลการรังวัด จัดทำบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่ เพื่อนำไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิ์
(4)รวบรวมระเบียบและวิธีการรังวัดทำแผนที่ ในการออกหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ประทานบัตร เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับทุกฝ่าย
(5)สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดทำแผนที่ของประชาชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้น เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน
(6)จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การรังวัด และควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐานการรังวัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรังวัดทำแผนที่ให้มีประสิทธิภาพ
(7)ตรวจสอบแผนผังการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดสรรที่ดิน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อที่ดินให้ได้รับความเป็นธรรม
(8)ดำเนินการทดสอบความรู้ ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด การปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2.ด้านการบริการ
(1)ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรังวัดทำแผนที่ จัดสร้างระวางแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์
(2)ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานรังวัด และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

[b]ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ)[/b] : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
   1. ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานรังวัด การคำนวณงานรังวัด และความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่
   2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ศ. 2560

[b]ทักษะ/สมรรถนะ[/b] : -

[b]เงื่อนไข[/b] : ไม่รับโอน

[b]เปิดรับสมัคร[/b] : ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

[align=center][b]ดาวโหลดประกาศรับสมัคร[/b]

[url=http://job.ocsc.go.th/http://job.ocsc.go.th/images/Job/637009414567496653.pdf][img]http://www.mk-job.com/images/button-download.gif[/img][/url][/align]

[b]สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม[/b]
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com