[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

namwan กระทู้เมื่อ 28-9-2019 10:55

กรมการข้าว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

กรมการข้าว ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

[b]ตำแหน่ง[/b] : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
[b]อัตราเงินเดือน[/b] : 15,000 - 16,500  บาท
[b]ประเภท[/b] : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
[b]จำนวนตำแหน่งว่าง[/b] : 1 ตำแหน่ง
[b]ระดับการศึกษา[/b] : ปริญญาตรี

[b]รายละเอียดวุฒิการศึกษา[/b] : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

[b]ลักษณะงานที่ปฏิบัติ[/b] :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเผยแพร่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
(2) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
(3) ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบ
ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น
(4) สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
(5) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
(6) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ
(7) ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงานผ่านสื่อและช่อง
ทางการเผยแพร่ต่างๆ
(8) กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
(9) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ดีรับมอบหมาย


[b]ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ)[/b] : (1) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(2) การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ของกรมการข้าว
(3) การเขียนแผนประชาสัมพันธ์
(4) การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
(5) การเขียนสารคดีโทรทัศน์ ความยาวประมาณ 3 นาที


[b]ทักษะ/สมรรถนะ[/b] : -

[b]เงื่อนไข[/b] : ไม่รับโอน

[b]เปิดรับสมัคร[/b] : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

[align=center][b]ดาวโหลดประกาศรับสมัคร[/b]

[url=http://job.ocsc.go.th/http://job.ocsc.go.th/images/Job/637051960701168709.pdf][img]http://www.mk-job.com/images/button-download.gif[/img][/url][/align]

[b]สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม[/b]
กรมการข้าวหน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com