[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

namwan กระทู้เมื่อ 28-9-2019 10:57

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ โดยวิธีการ คัดเลือก

[b]ตำแหน่ง[/b] : นักวิชาการพาณิชย์
[b]อัตราเงินเดือน[/b] : 15,000 - 16,500 บาท
[b]ประเภท[/b] : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
[b]จำนวนตำแหน่งว่าง[/b] : 10 ตำแหน่ง
[b]ระดับการศึกษา[/b] : ปริญญาตรี

[b]รายละเอียดวุฒิการศึกษา[/b] : 1. ระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

[b]ลักษณะงานที่ปฏิบัติ[/b] :
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำและให้บริการข้อมูลการค้าและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ผู้ประกอบธุรกิจบริการ และผู้นำเข้าในต่างประเทศ
(2) พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ภาคเอกชนในด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสมรรถนะในการส่งออก ตลอดจนประสานงาน และให้ความร่วมมือแก่สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(3) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านการส่งเสริมการส่งออก รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้า และการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
(2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

[b]ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ)[/b] : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
   - วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎระเบียบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นต้น เป็นปรนัย รวม 50 คะแนน
   - วิชาความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ เป็นอัตนัย 3 ข้อๆ ละ 50 คะแนน รวม 150 คะแนน (เป็นภาษาไทย 2 ข้อ และภาษาอังกฤษ 1 ข้อ)

[b]ทักษะ/สมรรถนะ[/b] : -

[b]เงื่อนไข[/b] : ไม่รับโอน

[b]เปิดรับสมัคร[/b] : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

[align=center][b]ดาวโหลดประกาศรับสมัคร[/b]

[url=http://job.ocsc.go.th/http://job.ocsc.go.th/images/Job/637045866854587404.pdf][img]http://www.mk-job.com/images/button-download.gif[/img][/url][/align]

[b]สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม[/b]
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com