[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

MK-JOB กระทู้เมื่อ 29-7-2009 16:45

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

[align=center]พระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน[/align]
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
     โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓
(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ ๒๔๙๗
(๑๓) พระราชบัญญัติยศตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๔) พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๕) พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๑๖) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๑๗) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้ว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัติ
นี้แทน

Inna กระทู้เมื่อ 13-2-2010 20:05

Thank you.

Hathaichanok กระทู้เมื่อ 14-2-2010 14:00

ขอบคุณค่ะ

mat3346 กระทู้เมื่อ 14-2-2010 18:47

ขอบคุณ

bum กระทู้เมื่อ 14-2-2010 19:01

ขอบคุณค่ะ

colney กระทู้เมื่อ 15-2-2010 12:09

ขอบคุณ

jsc กระทู้เมื่อ 15-2-2010 14:36

ขอบคุณค่ะ

stophome กระทู้เมื่อ 15-2-2010 14:36

ขอบใจจ๊ะ

oue กระทู้เมื่อ 15-2-2010 15:47

ขอบคุณมากค่ะ

apple_tassanee กระทู้เมื่อ 15-2-2010 15:52

thank you  mark mark

nuatts085 กระทู้เมื่อ 16-2-2010 10:22

ขอบคุณครับ

kampee11 กระทู้เมื่อ 16-2-2010 10:30

ขอบคุณครับ

nanapha กระทู้เมื่อ 16-2-2010 13:15

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อสอบ

Siriporn กระทู้เมื่อ 16-2-2010 13:35

ขอหน่อยนะค่ะ

silly กระทู้เมื่อ 16-2-2010 14:20

ขอบคุณหลาย

kritsadat กระทู้เมื่อ 16-2-2010 18:07

ขอบคุณครับ

som19 กระทู้เมื่อ 16-2-2010 20:21

ขอบคุณค่ะ

joe_polboon กระทู้เมื่อ 17-2-2010 07:58

ขอบคุณ

wanlaya กระทู้เมื่อ 17-2-2010 09:55

ดีมากค่ะ

eigkev-ae กระทู้เมื่อ 17-2-2010 10:03

ขอบคุณคะ

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com