[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

MK-JOB กระทู้เมื่อ 18-12-2009 04:01

พระราชบัญญัติ ไพ่ พุทธศักราช 2486

[align=center][b]พระราชบัญญัติ
ไพ่
พุทธศักราช ๒๔๘๖
-------------[/b][/align]

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐
และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)
อาทิตย์ทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๖
เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยไพ่ เพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖”
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๔๘๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ไพ่” หมายความว่า ไพ่ซึ่งทำด้วยกระดาษหรือหนัง หรือซึ่งทำด้วยวัตถุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“นำไพ่เข้ามา” หมายความว่า นำหรือยังให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งไพ่ แต่ไม่หมายความรวมถึงการนำเข้ามาของผู้ควบคุมยานพาหนะตามหน้าที่ของผู้ขนส่ง
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต


[b]ดาวโหลดเอกสาร[/b]

yayaying กระทู้เมื่อ 26-2-2010 16:15

ขอบคุณมากคะสำหรับความรู้

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com