[ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์'s Archiver

MK-JOB กระทู้เมื่อ 18-12-2009 04:05

พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

[b][align=center]พระราชบัญญัติ
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗[/align][/b]

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็นปีที่ ๓๙ ในรัชลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรด
เกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกำหนดจัดสรรเงินภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๒
(๒) พระราชกำหนดจัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต พ.ศ.
๒๕๒๔
มาตรา ๔ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
เสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกิน ร้อยละสิบของภาษี
ภาษีสรรพสามิตที่จะต้องเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของหนึ่งสตางค์ให้
ปัดทิ้ง

[b]ดาวโหลดเอกสาร[/b]

yayaying กระทู้เมื่อ 26-2-2010 16:12

ขอบคุณคะ

chirnan กระทู้เมื่อ 2-2-2013 12:39

ขอบคุณ

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Pundao.com