วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

100 คำสั่งบนคีย์บอร์ด


รวมคำสั่งต่างๆบน Keyboard ยังไงทดลองกันดูนะค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่ชอบใช้ mouse โดยเฉพาะ


100 คำสั่งบนคีย์บอร์ด (100 keyboard shortcuts )


CTRL+C (Copy)

CTRL+X (Cut)

CTRL+V (Paste)

CTRL+Z (Undo)

DELETE (Delete)

SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)

CTRL while dragging an item (Copy the selected item)

CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)

F2 key (Rename the selected item)

CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)

CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)

CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)

CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)

CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text)

SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)

CTRL+A (Select all)

F3 key (Search for a file or a folder)

ALT+ENTER (View the properties for the selected item)

ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)

ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)

ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)

CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents open simultaneously)

ALT+TAB (Switch between the open items)

ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)

F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)

F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)

SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)

ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)

CTRL+ESC (Display the Start menu)

ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu)

Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)

F10 key (Activate the menu bar in the active program)

RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)

LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)

F5 key (Update the active window)

BACKSPACE (View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer)

ESC (Cancel the current task)

SHIFT when you insert a CD-ROM into the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)
Dialog Box Keyboard Shortcuts


CTRL+TAB (Move forward through the tabs)

CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)

TAB (Move forward through the options)

SHIFT+TAB (Move backward through the options)

ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)

ENTER (Perform the command for the active option or button)

SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)

Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)

F1 key (Display Help)

F4 key (Display the items in the active list)

BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)
Microsoft Natural Keyboard Shortcuts


Windows Logo (Display or hide the Start menu)

Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)

Windows Logo+D (Display the desktop)

Windows Logo+M (Minimize all of the windows)

Windows Logo+SHIFT+M (Restore the minimized windows)

Windows Logo+E (Open My Computer)

Windows Logo+F (Search for a file or a folder)

CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)

Windows Logo+F1 (Display Windows Help)

Windows Logo+ L (Lock the keyboard)

Windows Logo+R (Open the Run dialog box)

Windows Logo+U (Open Utility Manager)
Accessibility Keyboard Shortcuts


Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)

Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)

Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)

SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)

NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)

Windows Logo +U (Open Utility Manager)
Windows Explorer Keyboard Shortcuts


END (Display the bottom of the active window)

HOME (Display the top of the active window)

NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)

NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)

NUM LOCK+Minus sign (-) (Collapse the selected folder)

LEFT ARROW (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)

RIGHT ARROW (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder)
Shortcut Keys for Character Map


After you double-click a character on the grid of characters, you can move through the grid by using the keyboard shortcuts:

RIGHT ARROW (Move to the right or to the beginning of the next line)

LEFT ARROW (Move to the left or to the end of the previous line)

UP ARROW (Move up one row)

DOWN ARROW (Move down one row)

PAGE UP (Move up one screen at a time)

PAGE DOWN (Move down one screen at a time)

HOME (Move to the beginning of the line)

END (Move to the end of the line)

CTRL+HOME (Move to the first character)

CTRL+END (Move to the last character)

SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected)
Microsoft Management Console (MMC) Main Window Keyboard Shortcuts


CTRL+O (Open a saved console)

CTRL+N (Open a new console)

CTRL+S (Save the open console)

CTRL+M (Add or remove a console item)

CTRL+W (Open a new window)

F5 key (Update the content of all console windows)

ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu)

ALT+F4 (Close the console)

ALT+A (Display the Action menu)

ALT+V (Display the View menu)

ALT+F (Display the File menu)

ALT+O (Display the Favorites menu)
MMC Console Window Keyboard Shortcuts


CTRL+P (Print the current page or active pane)

ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window)

SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)

F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)

F5 key (Update the content of all console windows)

CTRL+F10 (Maximize the active console window)

CTRL+F5 (Restore the active console window)

ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for the selected item)

F2 key (Rename the selected item)

CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)
Remote Desktop Connection Navigation


CTRL+ALT+END (Open the Microsoft Windows NT Security dialog box)

ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)

ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left)

ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)

ALT+HOME (Display the Start menu)

CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)

ALT+DELETE (Display the Windows menu)

CTRL+ALT+Minussign (-) (Place a snapshot of the active window in the client on theTerminal server clipboard and provide the same functionality aspressing PRINT SCREEN on a local computer.)

CTRL+ALT+Plus sign(+) (Place a snapshot of the entire client window area on the Terminalserver clipboard and provide the same functionality as pressingALT+PRINT SCREEN on a local computer.)
Microsoft Internet Explorer Navigation


CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)

CTRL+E (Open the Search bar)

CTRL+F (Start the Find utility)

CTRL+H (Open the History bar)

CTRL+I (Open the Favorites bar)

CTRL+L (Open the Open dialog box)

CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)

CTRL+O (Open the Open dialog box, the same as CTRL+L)

CTRL+P (Open the Print dialog box)

CTRL+R (Update the current Web page)

CTRL+W (Close the current window)

แป้นพิมพ์ลัด (ShortCut) ใน Windows XP

     เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Windows ง่ายๆ ด้วยการจดจำและเรียนรู้การใช้งาน Keyboard ผสมผสานกับการใช้งานเม้าส์รับรองคุณจะทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • BACKSPACE (ดูโฟลเดอร์ย้อนขึ้นหนึ่งระดับใน My Computer หรือ Windows Explorer)
 • ESC (ยกเลิกงานปัจจุบัน)
 • CTRL+C (คัดลอก)
 • CTRL+X (ตัด)
 • CTRL+V (วาง)
 • CTRL+Z (ยกเลิก)
 • DELETE (ลบ)
 • SHIFT+DELETE (ลบรายการที่เลือกอย่างถาวรโดยไม่เก็บไว้ใน Recycle Bin)
 • กดปุ่ม CTRL ขณะที่ลากรายการ (คัดลอกรายการที่เลือก)
 • กดปุ่ม CTRL+SHIFT ขณะที่ลากรายการ (สร้างทางลัดไปยังรายการที่เลือก)
 • ปุ่ม F2 (เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก)
 • CTRL+ ลูกศรขวา (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำถัดไป)
 • CTRL+ ลูกศรซ้าย (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า)
 • CTRL+ ลูกศรลง (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป)
 • CTRL+ ลูกศรขึ้น (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้าไป)
 • CTRL+SHIFT พร้อมกับปุ่มลูกศรใดๆ (ไฮไลต์บล็อกข้อความ)
 • CTRL+A (เลือกทั้งหมด)
 • ปุ่ม F3 (ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์)
 • ALT+ENTER (ดูคุณสมบัติต่างๆ ของรายการที่เลือก)
 • ALT+F4 (ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือปิดโปรแกรมที่ใช้งาน)
 • ALT+ENTER (แสดงคุณสมบัติของออบเจกต์ที่เลือก)
 • ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
 • CTRL+F4 (ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่)
 • ALT+TAB (สลับระหว่างรายการต่างๆ ที่เปิดอยู่)
 • ALT+ESC (สลับไปยังรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด)
 • ปุ่ม F6 (สลับไปตามรายการอิลิเมนต์บนหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ทอป)
 • ปุ่ม F4 (แสดงรายการแอดเดรสบาร์ใน My Computer หรือ Windows Explorer)
 • SHIFT+F10 (แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก)
 • ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูระบบสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
 • CTRL+ESC (แสดงเมนู Start)
 • ALT+อักษรขีดเส้นใต้ในชื่อเมนู (แสดงเมนูนั้นๆ)
 • อักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งบนเมนูที่เปิด (ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ)
 • ปุ่ม F10 (เปิดแถบเมนูในโปรแกรมที่กำลังใช้งาน)
 • ลูกศรขวา (เปิดเมนูถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย)
 • ลูกศรซ้าย (เปิดเมนูถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย)
 • ปุ่ม F5 (อัปเดทหน้าต่าง)
 • กดปุ่ม SHIFT ขณะที่ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม (ยกเลิกการเล่นซีดีรอมอัตโนมัติ)
 • CTRL+SHIFT+ESC (เปิด Task Manager)

TOP

สุดยอดเลยครับ  ขอบคุณมากเลย  น่านำไปใช้ทุกอัน

TOP

อยากได้

TOP

ขอบคุณครับ ปกติ ที่ใช้ บ่อยๆ ก้อ แค่


CTRL+C (Copy)

CTRL+X (Cut)

CTRL+V (Paste)

SHIFT+DELETE

TOP

ขอบคุณคร่ะ..จะนำไปใช้

TOP

ขอบคุณครับขอดูเก็บไว้ก่อน

TOP

สุดๆไปเลย

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

เยี่ยมค่ะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง