วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

Code แก้อาการติดไวรัส 6 อาการ

ใช้แก้ไวรัสที่มีอาการตอไปนี้
1 หน้าจอไม่มี icon ไรเลย
2 เมนู start หาย
3 กด ctrl + alt + del ไม่ได้
4 นาฬกา หาย
5 usb ใช้ไม่ได้
6 คีบอด กับ เมาร์ ป่วน
ถ้ามีครบ 6 อาการ ใช้เลย แต่ไม่ครบอย่าใช้ดีกว่า

โค้ด
 1. @echo off

 2. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowMyDocs /f

 3. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowRecentDocs /f

 4. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowRun /f

 5. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowMypics /f

 6. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowMyMusic /f

 7. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowMyComputer /f

 8. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowControlPanel /f

 9. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowHelp /f

 10. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoDesktop /f

 11. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoStartMenuMorePrograms /f

 12. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoTrayItemsDisplay /f

 13. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v ToolbarsOnTaskbar /f

 14. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoSetTaskbar /f

 15. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v LockTaskbar /f

 16. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoStartMenuPinnedList /f

 17. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoStartMenuMFUProgramesList /f

 18. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoViewContextMenu /f

 19. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NotrayContextMenu /f

 20. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NostartMenuNetworkPlaces /f

 21. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoUserNameInStartMenu /f

 22. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v Noclose /f

 23. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v HideClock /f

 24. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v StartMenuLogoff /f

 25. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v DisableTaskMgr /f

 26. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network /v NoEntireNetwork /f

 27. Reg delete HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Microsoft Com Port Manager = svdhost.exe /f

 28. Reg delete HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices /v Microsoft Com Port Manager = svdhost.exe /f

 29. Reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v MSN = winlog32.exe /f

 30. Reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\windows\CurrentVersion\App Paths /v LUALL.EXE /f

 31. Reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v 26825999412303116476151749338835"="C:\\Program Files\\Antivirus 2009\\av2009.exe /f

 32. net share C$ /d

 33. net share D$ /d

 34. net share E$ /d

 35. net share admin$ /d

 36. net share Z$ /d

 37. net share F$ /d

 38. net share G$ /d

 39. net share H$ /d

 40. net share Y$ /d

 41. net share P$ /d

 42. taskkill /f /im rundl132.exe

 43. taskkill /f /im logo_1.exe

 44. taskkill /f /im explorer.exe

 45. taskkill /f /im logo1_.exe

 46. taskkill /f /im Ravmon.exe

 47. taskkill /f /im Eghost.exe

 48. taskkill /f /im Mailmon.exe

 49. taskkill /f /im KAVPFW.EXE

 50. taskkill /f /im IPARMOR.EXE

 51. taskkill /f /im Ravmond.exe

 52. taskkill /f /im 0sy.exe

 53. taskkill /f /im 1sy.exe

 54. taskkill /f /im 2sy.exe

 55. taskkill /f /im 3sy.exe

 56. taskkill /f /im 4sy.exe

 57. taskkill /f /im 5sy.exe

 58. taskkill /f /im 6sy.exe

 59. taskkill /f /im 7sy.exe

 60. taskkill /f /im 8sy.exe

 61. taskkill /f /im 9sy.exe

 62. taskkill /f /im 10sy.exe

 63. taskkill /f /im 11sy.exe

 64. taskkill /f /im 12sy.exe

 65. taskkill /f /im 13sy.exe

 66. taskkill /f /im 15sy.exe

 67. taskkill /f /im 25sy.exe

 68. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\rundl132.exe
 69. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\Dll.dll
 70. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\vdll.dll
 71. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\logo_1.exe
 72. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\Logo1_.exe
 73. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\Logo1.exe
 74. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\?sy.exe

 75. del /f /s /q /a s h c:\_desktop.ini> cleanvirus.log
 76. del /f /s /q /a s h d:\_desktop.ini>>cleanvirus.log
 77. del /f /s /q /a s h e:\_desktop.ini>>cleanvirus.log
 78. del /f /s /q /a s h f:\_desktop.ini>>cleanvirus.log 79. IF EXIST %WINDIR%\logo1_.exe attrib %WINDIR%\logo1_.exe -r -h
 80. IF EXIST %WINDIR%\logo1_.exe del %WINDIR%\logo1_.exe
 81. IF EXIST %WINDIR%\logo_1.exe attrib %WINDIR%\logo_1.exe -r -h
 82. IF EXIST %WINDIR%\logo_1.exe del %WINDIR%\logo_1.exe
 83. IF EXIST %WINDIR%\logo1.exe attrib %WINDIR%\logo1.exe -r -h
 84. IF EXIST %WINDIR%\logo1.exe del %WINDIR%\logo1.exe

 85. echo > %WINDIR%\Logo1_.exe
 86. echo > %WINDIR%\logo_1.exe
 87. echo > %WINDIR%\logo1.exe
 88. echo > %WINDIR%\rundl132.exe
 89. echo > %WINDIR%\0Sy.exe
 90. echo > %WINDIR%\vDll.dll
 91. echo > %WINDIR%\1.com
 92. echo > %WINDIR%\exerouter.exe
 93. echo > %WINDIR%\EXP10RER.com
 94. echo > %WINDIR%\finders.com
 95. echo > %WINDIR%\Shell.sys
 96. echo > %WINDIR%\smss.exe
 97. echo > %WINDIR%\kill.exe
 98. echo > %WINDIR%\sws.dll
 99. echo > %WINDIR%\sws32.dll
 100. attrib %WINDIR%\Logo1_.exe +s +r +h
 101. attrib %WINDIR%\Logo_1.exe +s +r +h
 102. attrib %WINDIR%\Logo1.exe +s +r +h
 103. attrib %WINDIR%\rundl132.exe +s +r +h
 104. attrib %WINDIR%\0Sy.exe +s +r +h
 105. attrib %WINDIR%\vDll.dll +s +r +h
 106. attrib %WINDIR%\1.com +s +r +h
 107. attrib %WINDIR%\exerouter.exe +s +r +h
 108. attrib %WINDIR%\EXP10RER.com +s +r +h
 109. attrib %WINDIR%\finders.com +s +r +h
 110. attrib %WINDIR%\Shell.sys +s +r +h
 111. attrib %WINDIR%\smss.exe +s +r +h
 112. attrib %WINDIR%\kill.exe +s +r +h
 113. attrib %WINDIR%\sws.dll +s +r +h
 114. attrib %WINDIR%\sws32.dll +s +r +h

 115. net share c$ /del
 116. net share d$ /del
 117. net share e$ /del
 118. net share f$ /del
 119. net share admin$ /del
 120. net share ipc$ /del


 121. taskkill /f /im av2009.exe
 122. Taskkill /f /im pphcrbgj0ej53.exe /im rhcvbgj0ej53.exe /im lphcps5j0evd3.exe
 123. Taskkill /f /im lphcrbgj0ej53.exe /im pphc1b5j0ead5.exe /im rhc5b5j0ead5.exe
 124. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v WallpaperStyle /t REG_SZ /d 2 /f
 125. REG delete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page" /f
 126. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v OriginalWallpaper /t REG_SZ /d 0 /f
 127. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v ConvertedWallpaper /t REG_SZ /d 0 /f
 128. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v lphcrbgj0ej53 /f
 129. REG add "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page" /t REG_SZ /d about:blank /f
 130. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v Wallpaper /t REG_SZ /d C:\WINDOWS\web\wallpaper\Bliss.bmp /f
 131. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v SCRNSAVE.EXE /t REG_SZ /d C:\WINDOWS\System32\logon.scr /f
 132. REG delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v 26825999412303116476151749338835 /f
 133. REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v NoDispScrSavPage /t REG_DWORD /d 0 /f
 134. REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v NoDispSettingsPage /t REG_DWORD /d 0 /f
 135. REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v NoDispBackgroundPage /t REG_DWORD /d 0 /f
 136. REG delete HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DAD82FF9-610B-488C-A880-F4C25D61F5DD} /f
 137. REG delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects"\{500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} /f
 138. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw\MostRecentApplication /f
 139. REG delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v Somefox /f
 140. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v SMrhcvbgj0ej53 /f
 141. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v SMrhc5b5j0ead5 /f
 142. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion /v rhcvbgj0ej53 /f
 143. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion /v rhc5b5j0ead5 /f
 144. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\rhcvbgj0ej53 /f
 145. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\rhc5b5j0ead5 /f
 146. REG delete HKCU\Software\26825999412303116476151749338835 /f
 147. REG delete HKLM\SOFTWARE\rhcvbgj0ej53 /f
 148. REG delete HKLM\SOFTWARE\rhc5b5j0ead5 /f
 149. rd /s /q "C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Antivirus XP 2008"
 150. rd /s /q "C:\Program Files"\"Antivirus 2009"
 151. rd /s /q "C:\Program Files\rhcvbgj0ej53"
 152. rd /s /q "C:\Program Files\rhc5b5j0ead5"
 153. rd /s /q "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings"\Temp
 154. cd %windir%\system32 & ATTRIB -R -H -S -A lphc1b5j0ead5.exe & DEL /F /Q /A -R -H -S -A lphc1b5j0ead5.exe & ATTRIB -R -H -S -A pphc1b5j0ead5.exe & DEL /F /Q /A -R -H -S -A pphc1b5j0ead5.exe & ATTRIB -R -H -S -A lphcrbgj0ej53.exe & DEL /F /Q /A -R -H -S -A lphcrbgj0ej53.exe & ATTRIB -R -H -S -A blphcrbgj0ej53.scr & DEL /F /Q /A -R -H -S -A blphcrbgj0ej53.scr & ATTRIB -R -H -S -A phcrbgj0ej53.bmp & DEL /F /Q /A -R -H -S -A phcrbgj0ej53.bmp
 155. del /a /s /q /f C:\WINDOWS\Prefetch .*

 156. cd c:\windows
 157. attrib -r -s -a -h scvhosts.exe
 158. attrib -r -s -a -h scvvhosts.exe
 159. attrib -r -s -a -h SCVHSOT.exe
 160. attrib -r -s -a -h SCVVHSOT.exe
 161. attrib -r -s -a -h SCVHOST.exe
 162. attrib -r -s -a -h SCVVHOST.exe
 163. del scvhosts.exe /f
 164. del scvvhosts.exe /f
 165. del SCVHSOT.exe /f
 166. del SCVVHSOT.exe /f
 167. del SCVHOST.exe /f
 168. del SCVVHOST.exe /f
 169. cd c:\wimdows\system32
 170. attrib -r -s -a -h scvhosts.exe
 171. attrib -r -s -a -h scvvhosts.exe
 172. attrib -r -s -a -h SCVHSOT.exe
 173. attrib -r -s -a -h SCVVHSOT.exe
 174. attrib -r -s -a -h SCVHOST.exe
 175. attrib -r -s -a -h SCVVHOST.exe
 176. del scvhosts.exe /f
 177. del scvvhosts.exe /f
 178. del SCVHSOT.exe /f
 179. del SCVVHSOT.exe /f
 180. del SCVHOST.exe /f
 181. del SCVVHOST.exe /f

 182. del C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE /f

 183. del C:\WINDOWS\system32\System.exe /f

 184. del C:\WINDOWS\MPKrnl.dll /f

 185. del C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\ThunderAdvise.dll /f

 186. del C:\WINDOWS\system32\comuidsg.dll /f

 187. del C:\WINDOWS\system32\lweurqhx.dll /f

 188. del C:\WINDOWS\system32\bootvidgj.dll /f

 189. del C:\WINDOWS\system32\imgutilhx2.dll /f

 190. del C:\WINDOWS\system32\inetresdxc.dll /f

 191. del C:\WINDOWS\system32\slbiopfs2.dll /f

 192. del C:\WINDOWS\system32\xolehlpjh.dll /f

 193. del C:\WINDOWS\system32\tscfgwmijxsj.dll /f

 194. del C:\WINDOWS\system32\mstimewd.dll /f

 195. del C:\WINDOWS\system32\ivybluau.dll /f

 196. del C:\WINDOWS\system32\adsntzt.dll /f

 197. del C:\WINDOWS\system32\avicapwm.dll /f

 198. del C:\WINDOWS\system32\twainyy.dll /f
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
กอปปี้ Code ใส่ Notepad แล้วเซฟเป็นไฟล์ .bat แล้วรันนะครับ

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง