วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมปศุสัตว์ เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศและเศรษฐกิจการปศุสัตว์ระหว่างประเทศตรงตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน ในการผลิตและความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ การบริโภคผลผลิต และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคงแข็งแกร่ง แข่งขันเศรษฐกิจโลกได้
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ความต้องการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อวางแผนในการใช้ทรัพยากรด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุด หรือเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(3) ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(4) จัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นสารสนเทศและรายงานเศรษฐกิจการ ปศุสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจของกรมและช่วยสนับสนุนการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจปศุสัตว์
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและ กรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสำเร็จ


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
                        1) ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เช่น
                            - พฤติกรรมและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการบริโภค
                            - อุปสงค์และอุปทาน
                            - กลไกตลาดและความล้มเหลวของระบบตลาด
                            - การพัฒนาประเทศ
                            - นโยบายเศรษฐกิจ เป็นต้น
                         2) การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
         3) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมปศุสัตว์


ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมปศุสัตว์

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง