วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

อบต.แม่ปะ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป้นพนักงานส่วนตำบล (ภาค ข)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2553

************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2553 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
ก. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
(1) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

ข. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
(1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

ค. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(1) นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(2) นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
1 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน
วันที่28 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ปะ (www.maepalocal.com) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก (www.taklocal.org) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดตากทุกแห่ง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-5553-3126

2 วิธีการยื่นใบสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป พร้อมเอกสารตามข้อ 4 ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุ
อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้น ไม่มีสิทธิเข้าสอบ สำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น

สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร และเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะดำเนินการตรวจคุณสมบัติภายหลังที่ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้วอ่านรายละเอียด/ประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

15_06_20101276571052.pdf (161.37 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง