วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

รวม Function ในการคำนวนของ Excel

AVERAGE : ใช้หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข
COUNT : ใช้ในการนับจำนวนที่ระบุ
DATE :ช่วยกรอกข้อมูลที่เป็นวันที่และสามารถนำไปคำนวณระยะเวลา
IF : ใช้ทดสอบเงื่อนไข
LARGE : หาค่าตัวเลขสูงสุดในกลุ่มของข้อมูล โดยระบุช่วงที่ต้องการ
MAX : หาค่าที่สูงสุดในกลุ่มของตัวเลข
MIN : หาค่าที่ต่ำสุดในกลุ่มของตัวเลข
ROUND : ปัดเศษจุดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์
SUM : หาค่าผลรวมของตัวเลข
VLOOKUP : ช่วยค้นหาและแสดงข้อมูลจากตารางที่กำหนด

DATE : ช่วยเก็บข้อมูลวันที่ และจะเปลี่ยนให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา
DATEVALUE : เปลี่ยนข้อมูล เดือน วันที่ ปี ที่เขียนเป็นตัวอักษรให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา
DAYS 365 : คำนวณระยะเวลาเป็นจำนวนวน โดยถือตามหลักของปีทางธรุกิจคือ 1 ปี มี 365 วัน
NOW : ให้ผลเป็นวันที่และเวลาที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยรวมกันออกมาเป็นเลขจำนวนหนึ่ง
TIME : ให้ผลเป็นตัวเลขจำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ที่กำหนดให้
TIME VALUE : ให้ผลเป็นตัวเลจที่จำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ซึ่งเขียนในเชิงตัวอักษร
TODAY : ให้วันที่เป็นตัวเลขจำนวนหนึ่ง ตามที่ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์

DAY : แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี
HOUR : บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นชั่วโมง
MINUTE : บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นนาที
MONTH : แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี ผลออกมาจะได้ตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ด้วย
SECOND : แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวินาทีออกมา จากเวลาที่กำหนด
WEEKDAY : ให้ผลลัพธ์ว่าเป็นวันอะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี
YEAR : ให้ผลลัพธ์ว่าตรงกับปี ค.ศ. อะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี หรือตัวเลขจำนวนหนึ่ง

ABS : หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข (Absolute Value) ตัวเลขที่ไม่มีการติดลบ
SCOS : หาค่า Arc Cosine คือ ส่วนกลับของค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ
ACOSH : หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Cosine
ASIN :หาค่า Arc Sine
ASINH : หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Sine
ATAN : หาค่า Arc Tangent
ATAN2 : หาค่าความลาดเอียง (Slope) ของเส้นตรงที่ลากมาจากจุดพิกัด (แบบ รูป กราฟ) มายังจุดกำเนิด (Origin) คือ จุดตัดเส้นแกน X,Y
ATANH : หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Tangent
BASE : แปลงหาค่าตัวเลขฐานสิบให้เป็นฐานอื่นที่ต้องการ
CEILING : ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดค่าตัวเลขเป็นบวกขึ้น และปัดลงหากเป็นลบ
COMBIN : คำนวณหาจำนวนวิธีการจัดกลุ่ม (Combination) ตามหลักคณิตศาสตร์
COS : หาค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ
COSH : หาค่า Hyperbolic Cosine
EVEN : ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูปแบบเลขคู่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวดและปัดลงสำหรับค่าลบ
EXP : หาค่า Exponential
FACT : หาค่า Factorial
FACTDOUBLE : หาค่า Factorial แต่เป็นการลดค่าของตัวคูณลงทีละ 2
FLOOR : ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูป ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าลบและปัดลงสำหรับค่าบวก
GCD : หาค่าตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง
INT : ปัดเศษทศนิยมทิ้งเหลือไว้แต่เลขหน้าจุดทศนิยมเท่านั้น
LCM : หาค่าตัวคูณร่วมมาก (ค.ร.ม.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง
LN : หาค่าของ Natural Logarithm จากตัวเลขที่กำหนดให้
LOG : หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน (Base) ที่กำหนดให้
LOG10 : หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน 10
MDETERM : หาค่า Determinant ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน (Square Matrix)
MNVERSE : หาค่า Inverse ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน
MMULT : หาผลคูณของ Matrix สองชุด
MOD : หาค่า Modulo คือ เศษที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน และจะให้เครื่องหมายเดียวกันของตัวหาร
MULTINOMIAL : หาอัตราส่วนระหว่าง ผลบวก Factorial กับผลคูณ Factorial ของ จำนวนหนึ่งที่กำหนดให้
ODD : ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มแบบเลขคี่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวกและปัดลงสำหรับค่าลบ
PI : ให้ค่าคงที่ของ P1 คือ 3.141592 (โดยประมาณ)
PRODUCT : หาผลคูณของตัวเลขจำนวนหนึ่งที่กำหนดให้
QUOTIENT : หาค่าที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน โดยปัดเศษทิ้งทั้งหมด
RAND : ให้ค่าตัวเลขแบบสุ่ม ๆ ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0-0.9999
RANDBETWEEN : ให้ค่าตัวเลขแบบสุ่ม ๆ โดยสามารถกำหนดช่องของตัวเลขที่ต้องการ
ROUND : ปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนหลักเท่าที่ต้องการ โดยพิจารณาตามหลังคณิตศาสตร์ ถ้าเกิน 5 ปัดขึ้น ต่ำกว่า 5 ปัดทิ้ง
SERIESSUM : หาค่าผลรวมของเลขอนุกรมชุดหนึ่ง
SIGN : แทนความหมายของค่าตัวเลขที่กำหนดให้ด้วย 1 หรือ 0 ดังนี้*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าเป็นบวก จะได้เลข 1*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าเป็นศูนย์ จะได้เลข 0*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าติดลบ จะได้เลข ?1
SIN : หาค่า Sine ตามหลักของตรีโกณมิติ
SINH : หาค่า Hyperbolic Sine
SQRT : หาค่ารากที่สองของตัวเลขที่กำหนดให้
SUM : หาค่าผลรวมของตัวเลขจำนวนหนึ่ง
SUMPRODUCT : หาค่าผลรวมระหว่างผลคูณของตัวเลขหลายกลุ่ม
SUMSQ : หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลัง
SUMX2MY2 : หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลังสอง 2 จำนวนลบกัน
SUMX2PY2 : หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลังสอง 2 จำนวนบวกกัน
SUMXMY2 : หาค่าผลรวมของผลต่างยกกำลังสอง 2 จำนวน
TAN : หาค่า Tangent ตามหลักตรีโกณมิติ
TANH : หาค่า Hyperbolic Tangent
TRUNC : ปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนหลักเท่าที่ต้องการ โดยไม่มีการพิจารณาใด ๆ

ขอบคุณครับ

TOP

ขอบคุณ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง