วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

เเนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน3

1.   คำว่า "การพัฒนาชุมชน" หมายถึง

      1.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้น

      2.  การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น

      3.  การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ

      4.  การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุณภาพมากขึ้น

      5.  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

2.   คำว่า "ชุมชน" ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน  หมายถึง

      1.  หมู่บ้าน

      2.  ตำบลหรือแขวง

      3.  ท้องถิ่น

      4.  กลุ่มคน

      5.  องค์กรต่าง ๆ

3.   เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา  แนวความคิด ทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด

      1.  ขบวนการ

      2.  กรรมวิธี

      3.  หลักการ

      4.  วิธีการ

      5.  บริการ

4.   ที่กล่าวกันว่า  การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น  คำว่า  "จิตใจ" หมายถึงอะไร

      1.  คุณธรรม

      2.  มีศีลธรรม

      3.  การถือปฏิบัติพรหมจรรย์

      4.  พฤติกรรม  ค่านิยมและทัศนคติ

      5.  ความรู้คู่คุณธรรม

5.   หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน

      1.  อริยสัจ 4

      2.  อิทธิบาท 4

      3.  อัตตาหิ  อัตโนนาโถ

      4.  พรหมวิหาร 4

      5.  สังคหวัตถุ 4

6.   งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้น  หมายถึง

      1.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน

      2.  การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต

      3.  การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

      4.  การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง

      5.  การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

7.   ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน  หมายถึง

      1.  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  หรือกรรมการชุมชน

      2.   เศรษฐีเงินดั๊น้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน

      3.   ผู้อำนวยการสำนักงานเขต  หรือนายอำเภอ  หัวหน้างานต่าง ๆ ของสำนักงานเขต  หรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอ

      4.   เจ้าอาวาสวัด  หรือผู้นำทางศาสนาอื่น

      5.   ถูกทุกข้อ

8.   ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ

      1.  โรคภัยไข้เจ็บ

      2.  ยาเสพติด

      3.  อาชญากรรม

      4.  ยากจน

      5.  ถูกทุกข้อ

9.   คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร

      1.  เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง

      2.  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม

      3.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี  จนเป็นที่ยอมรับ

      4.  เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ

      5.  เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์

10. การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอ ะไรที่สำคัญที่สุด

      1.  สภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาของชุมชน

      2.  สภาพปัญหาส่วนรวมของชุมชน

      3.  ปัญหาและความต้องการอันจำเป็นของชุมชน

      4.  ผู้นำชุมชน

      5.  จำนวนและประเภทของประชากร

11. กลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด

      1.  กลุ่มชนที่มีหน้าที่และผลประโยชน์ร่วมกัน

      2.  กลุ่มชนที่มีผลประโยชน์และความมุ่งหวังร่วมกัน

      3.  มีอุดมการณ์ร่วมกัน

      4.  กลุ่มชนที่มีอาชีพ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน

      5.  สมาชิกพรรคการเมือง

12. นักพัฒนาชุมชนมีหลักในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุม ชนอย่างไร  ในการวางโครงการพัฒนาชุมชน

      1.  แก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

      2.  แก้ปัญหาที่ง่ายก่อน

      3.  แก้ปัญหาที่ร้ายแรงก่อน

      4.  แก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ของชุมชนก่อน  ส่วนปัญหาที่บำรุงความสุขของชุมชนเอาไว้ลำดับหลัง

      5.  ถูกทุกข้อ

13. ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน

      1.  สภาพทางภูมิศาสตร์

      2.  สภาพการดำรงชีวิต

      3.  สภาพปัญหาและความจำเป็น

      4.  การศึกษา

      5.  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

14. ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน  วิธีการใดที่ได้ผลที่สุด

      1.  การให้การอบรมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย

      2.  การจัดประชุมแบบพบปะพูดคุย

      3.  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

      4.  การจัดบรรยายแบบอภิปราย

      5.  จัดโต้วาทีเพื่อให้แสดงความคิดเห็น

15. สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่าการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒน าชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด

      1.  สหกรณ์เคหะสถาน

      2.  สหกรณ์ออมทรัพย์

      3.  สหกรณ์ร้านค้า

      4.  สหกรณ์เครดิตยูเนียน

      5.  ใช้ได้ทั้งหมด

16. นักพัฒนาชุมชนเมืองจะมีวิธีการเข้าถึงประชาชนอย่างไร

      1.  เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนให้มาก

      2.  สร้างกิจกรรมร่วมให้มาก

      3.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์

      4.  เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชนให้มาก

      5.  ใช้เวลานอกราชการออกไปพบปะกับประชาชนให้มาก

17. ปัญหางานพัฒนาชุมชนเมืองยากกว่างานพัฒนาชุมชนชนบท  เพราะเหตุใด

      1.  ปัญหาร้ายแรงยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากกว่า

      2.  เอกภาพในการประสานงานน้อยกว่า

      3.  คนในเมืองมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนในชนบท

      4.  คนในชนบทหัวอ่อน

      5.  คนในเมืองมีการศึกษาดีกว่า

18. ปัญหาร้ายแรงนานาประการของสังคมเมืองในปัจจุบัน  ในฐานะนักพัฒนาชุมชน  ท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

      1. ส่งเสริมและฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย

      2.  ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและประพฤติพรหมจรรย์อย่างทั่วถึง

      3.  จัดตั้งขบวนการรณรงค์ให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย ่างต่อเนื่องให้แพร่หลายโดยใช้สื่อมวลชนทุกรูปแบบ

      4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และปฏิบัติธรรมอย่างทั่วถึง

      5. ถูกทุกข้อ

19. โครงการสร้างทางด่วนสายบางโคล่- แจ้งวัฒนะของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นโครงการพัฒนาชุมชนหรือไม่อย่า งไร

      1.  ไม่ใช่  เพราะเป็นปัญหาและความจำเป็นของเมือง

      2.  ไม่ใช่  เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

      3.  ไม่ใช่  เพราะเป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นเอง

      4.  ไม่ใช่  เพราะก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกแยก

      5.  ใช่  เพราะได้ใช้หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนแล้ว

20. เหตุใดการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  จึงมุ่งเห็นเรื่องการประสานงานเป็นประการที่สำคัญ

      1.  ความล้มเหลวของงานพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ขาดการประสานงานที่ดีพอ

      2.  มีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันมากมาย

      3.  นักบริหารไทยมีอัตตนิยมสูง

      4.  หน่วยงานใดทำงานล้มเหลวก็ทั้งหน่วยงานใหม่ทำแทน

      5.  ระบบการบริหารและพฤติกรรมการบริหารยังไม่ได้รับการพัฒนา

21. การแบ่งลักษณะชุมชนตามความหมายของการพัฒนาชุมชนนั้นมีประโยชน์อ ย่างไรต่อการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

      1.  ทำให้ทราบว่าชุมชนใดเป็นชนบทหรือเมือง

      2.  ทำให้การกำหนดรูปแบบ  วิธีการ  และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนถูกต้องและเหมาะสม

      3.  ทำให้กำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      4.  ทำให้นักพัฒนาชุมชนวิเคราะห์ปัญหาชุมชนได้อย่างถูกต้อง

      5.  ทำให้ประชาชนมีส่วนในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันได้

22. ท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของปัญหาเด็กวัยรุ่น

      1.  ดิสโกเธค

      2.  สถานอาบอบนวด

      3.  แหล่งอบายมุขต่าง ๆ

      4.  ซ่องโสเภณี

      5.  บ้านแตก

23. คุณค่าของการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมกา รปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร

      1.  พยายามให้ประชาชนช่วยตัวเอง

      2.  ให้กลุ่มชนทุกกลุ่มมีโอกาสเท่าเทียมกัน

      3.  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

      4.  ยึดถือความต้องการที่จำเป็นของชุมชน

      5.  ยึดถือและคำนึงถึงความเชื่อ  ความศรัทธา  ความคิดเห็นและความสำคัญของทุกคนในชุมชน

24. ความจำเป็นของชุมชน (จ.ป.ช.) กับความจำเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ) ต่งกันหรือไม่อย่างไร

      1.  เป็นความจำเป็นเหมือนกัน

      2.  ต่างกันที่การนำไปใช้ในการวางโครงการ

      3.  จ.ป.ฐ. รัฐบาลกำหนดให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ  โดยทั่วไปของประชาชน  ส่วน จ.ป.ช. นั้นชุมชนกำหนดกันขึ้นเอง

      4.  วางโครงการรณรงค์ระดมความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐและเอกชน

      5.  ถูกทั้งข้อ 2 และ 4

25. ท่านจะใช้วิธีการใดที่ทำให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีส่วนร่ว มในโครงการพัฒนาชุมชนเมือง

      1.  ชักชวนให้บริจาคเงิน

      2.  ขอความร่วมมือในการสละเวลาและแรงงาน

      3.  กระตุ้นเตือนและเร่งเร้าให้สำนึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนของชุมชน

      4.  ขอให้บริจาควัสดุอุปกรณ์

      5.  ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วม

26. ทำไมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมของชุมชนด้วย

      1.  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไว้

      2.  เพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน

      3.  เพื่อสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน

      4.  เพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ชุมชน

      5.  ถูกทุกข้อ

27. เยาวชนในแหล่งชุมชนแออัดขาดแคลนศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬา  ท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

      1.  พยายามวางโครงการสร้างศูนย์ให้เพิ่มมากขึ้นในแหล่งชุมชนแออัด

      2.  จัดโครงการนันทนาการสัญจร  เพื่อเสริมสร้างและสรรหาผู้นำเยาวชน

      3.  จัดตั้งศูนย์เคลื่อนที่

      4.  วางโครงการรณรงค์ระดมความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐและเอกชน

      5.  ถูกทั้ง 2 และ 4

28. ปัญหาอะไรในเขตเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องแก้ไขพร้อม ๆ ไปกับปัญหาความยากจน

      1.  ปัญหาการว่างงาน

      2.  ปัญหามลภาวะ

      3.  ปัญหาน้ำท่วม

      4.  ปัญหาการจราจรติดขัด

      5.  ปัญหาการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

29. การพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยตรงมากที่สุดนั้น  คืออะไร

      1.  ให้ประชาชนมีประสบการณ์ตรงในการจัดตั้งองค์กรบริหารชุมชนด้วยตน เองได้

      2.  ให้ประชาชนช่วยกันคิดโดยอิสระโดยไม่มีการสั่งบังคับ

      3.  เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของกลุ่มชนทุกชนิดทุกประเภท

      4.  ยึดถือความต้องการอันจำเป็นของชุมชนเป็นหลัก

      5.  ส่งเสริมผู้นำชุมชนแบบประชาธิปไตย

30. ท่านจะแก้ปัญหาแหล่งชุมชนแออัดอย่างไร

      1.  ระดมกันแก้ปัญหาทุกด้านให้ประสานสอดคล้องกัน

      2.  ใช้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเมือง

      3.  ใช้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเมือง  และวิธีการสหกรณ์

      4.  เริ่มต้นแก้ปัญหาจากง่ายก่อนไปจนถึงปัญหาที่ยากที่สุด

      5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

31. สหกรณ์มีหลักและวิธีการที่ดีที่ประเทศไทยได้ริเริ่มนำมาใช้เป็น เวลานานมากพอสมควรแล้ว  แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เป็นเพราะเหตุใด

      1.  ขาดความรู้ในการจัดการ

      2.  นำหลักและวิธีการมาประยุกต์ใช้ไม่เหมาะสม

      3.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการไม่ซื่อสัตย์สุจริต

      4.  สมาชิกไม่ซื่อสัตย์สุจริต

      5.  สมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอ

32. ศูนย์ชุมชน  หมายถึง

      1.  ศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน

      2.  ศูนย์วัฒนธรรมของชุมชน

      3.  ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของชุมชน

      4.  ศาลาประชาคม

      5.  ศาลาเทศบาล
33. หลักและวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชนมีข้อใดที่คล้ายคลึงกันมา กที่สุด

      1.  หลักประชาธิปไตย  และรวมกลุ่มกันแก้ปัญหา

      2.  ความสมัครใจและการพัฒนาความรู้ความสามารถ

      3.  ความเป็นอิสระและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

      4.  ทั้งข้อ 1 และ 2

      5.  ทั้งข้อ 2 และ 3

34. ข้อใดเป็นปรัชญาขั้นมูลฐานของงานพัฒนาชุมชน

      1.  การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการสร้างความเจริญ

      2.  บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิและสามารถที่จะกำหนดวิถีการดำรงชีวิตขอ งตน  ไปในทิศทางที่ตนต้องการ

      3.  ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการใช้กำลังความสามารถและระดมทรัพยากรข องชุมชน

      4.  รัฐต้องให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประชาชนด้านการพัฒนาชุมชน

      5.  ถูกหมดทุกข้อ

35. สาเหตุการเกิดอาชญากรรมในชุมชน  ได้แก่

      1.  ปัจจัยทางกายภาพ + ปัจจัยทางสังคม  ผลต่อปัจจัยทางจิตใจนำไปสู่อาชญากรรม

      2.  ปัจจัยทางการเมือง + ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ผลต่อปัจจัยทางจิตใจนำไปสู่อาชญากรรม

      3.  ปัจจัยทางกายภาพ + ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ผลต่อปัจจัยทางจิตใจนำไปสู่อาชญากรรม

     4.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ + ปัจจัยทางจิตใจ  ผลต่อปัจจัยทางสังคมนำไปสู่อาชญากรรม

      5.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ + ปัจจัยทางสังคม  ผลต่อปัจจัยทางการเมืองนำไปสู่อาชญากรรม

36. กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งงานขึ้นใหม่เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาชุมช นในสำนักงานเขตทุกเขต  งานนั้นมีชื่อว่าอะไร

      1.  งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการเกษตร

      2.  งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

      3.  งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

      4.  งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

      5.  งานพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน

37. ปัจจุบันหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานกลางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนข องกรุงเทพมหานคร

      1.  สำนักอนามัย

      2.  สำนักสวัสดิการสังคม

      3.  สำนักนโยบายและแผน

      4.  สำนักการศึกษา

      5.  ถูกหมดทุกข้อ

38. ในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร  ขั้นตอนใดที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด

      1.  การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย

      2.  การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน

      3.  การจัดทำโครงการของชุมชน

      4.  การสำรวจ พช.กท. ในชุมชน         

      5.  การคัดเลือกชุมชนตัวอย่าง

39. ในปี 21 กรุงเทพมหานครดำเนินการพัฒนาชุมชนเป้าหมายใน 23 เขต  เขตใดที่ไม่มีชุมชนเป้าหมายที่จะพัฒนา

      1.  เขตบางรัก

      2.  เขตสัมพันธวงศ์

      3.  เขตป้อมปราบ

      4.  เขตพระนคร

40. องค์การอนามัยโลกได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าประชาชนจะมีสุขภาพดี ถ้วนหน้าในปีใด

      1.  พ.ศ. 2534

      2.  พ.ศ. 2537

      3.  พ.ศ. 2540

      4.  พ.ศ. 2543

      5.  พ.ศ. 2547

41. ข้อชี้วัดใดที่แสดงว่าประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานท ี่จำเป็น

      1.  ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

      2.  ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้

      3.  ประชาชนมีบุตรไม่เกิน 2 คน

      4.  เด็กอายุ 4 - 8 ปี  ได้รับการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

      5.  ถูกหมดทุกข้อ

42. ใครเป็นผู้อนุมัติเงินงบประมาณด้านการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหาน คร

      1.  ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร

      2.  ปลัดกรุงเทพมหานคร

      3.  คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงชุมชนแออัดในกรุงเท พมหานคร

      4.  คณะกรรมการศูนย์ประสานงานพัฒนาชุมชน

      5.  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร

43. การจัดตั้งกองทุนประจำชุมชนที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเป็นวิธีก ารหนึ่งที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ใด

      1.  การสร้างศูนย์ชุมชน

      2.  การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      3.  การสนับสนุนชุมชนให้สามารถปกครองตนเอง

      4.  การสนับสนุนชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง

      5.  การสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างสภาพแวดล้อม

44. หน่วยงานใดในกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเรื่องการคัดเลือกชุมชนเ ป้าหมายที่จะดำเนินการ

      1.  สำนักสวัสดิการสังคม

      2.  สำนักนโยบายและแผน

      3.  งานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

      4.  กองสังคมสงเคราะห์

      5.  สำนักงานเขต

45. หน่วยงานใดในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการฝึกอาชีพในชุมชนแอ อัด

      1.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

      2.  กรมการศึกษานอกโรงเรียน

      3.  งานส่งเสริมอาชีพ

      4.  งานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

      5.  งานพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน

46. การแบ่งที่ดินในชุมชนแออัดออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนหนึ่งให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัย  อีกส่วนให้เจ้าของที่ดินทำประโยชน์ทางธุรกิจ  เราเรียกการปรับปรุงเช่นนี้ว่าอะไร

      1.  การปรับปรุงชุมชนแออัดในที่ดินเดิม

      2.  การรื้อล้างชุมชน

      3.  การย้ายที่อยู่ใหม่

      4.  การใช้ที่ดินร่วมกัน

      5.  การสร้างชุมชนใหม่

47. ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางใดเพื่อแก้ปัญหา ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

      1.  การปรับปรุงในที่ดินเดิม

      2.  การย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในถิ่นฐานที่ดีกว่า

      3.  การสร้างงานเพื่อให้ประชาชนมีการ "กลับคืนสู่ชนบท"

      4.  การรื้อล้างชุมชน

      5.  การจัดสรรแฟลตให้เช่า

48. วิธีการใดที่เหมาะสมในการแสวงหาผู้นำที่ได้รับความนิยมอย่างแท้ จริงในชุมชน

      1.  สังคมนิยม

      2.  สังคมสงเคราะห์

      3.  สังคมมิติ

      4.  สังคมวิเคราะห์

      5.  ถูกทุกข้อ

49. สลัมแห่งแรกที่กรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการรื้อล้างอยู่บริเวณ ใด

      1.  ท่าเรือคลองเตย

      2.  บ่อนไก่  ถนนพระราม 4

      3.  กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา

      4.  หลังบ้านมนังคศิลา

      5.  ริมคลองเขตพระโขนง

50. "ถ้าท่านให้ปลาแก่เขา  เขาจะมีกินเพียงมื้อเดียว"  แต่ถ้าท่านสอนให้เขารู้จักตกปลาเขาจะมีปลากินตลอดชีพ ข้อความแรกที่ขีดเส้นมีความหมายตรงกับข้อใด

      1.  การทำงานที่เป็นระบบ

      2.  การทำงานแบบผักชีโรยหน้า

      3.  การทำงานแบบแจกของเพื่อเอาหน้า

      4.  การทำงานแบบบรรเทาทุกข์
51. มีปัจจัยอะไรบ้างที่นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดสังคมที่พัฒนา แล้ว  หรือกำลังพัฒนา

      1.  อัตราการเพิ่มของประชากร

      2.  รายได้ต่อบุคคล

      3.  คุณภาพของประชากร

      4.  ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต

      5.  ถูกทุกข้อ

52. การที่ประชาชนรวมกลุ่มเงินทุนเพื่อจัดเกี่ยวกับการรักษาความปลอ ดภัยและความสะอาดในชุมชน  เราเรียกว่า  การรวมกลุ่มนี้ว่าอะไร

      1.  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

      2.  กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

      3.  กลุ่มสหกรณ์บริการ

      4.  กลุ่มสหกรณ์การค้า

      5.  กลุ่มสหกรณ์เคหการ

53. ความหมายของคำว่า "สังคม" ใน "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" คือข้อใด

      1.  การสังคมสงเคราะห์  ความสงบภายในประเทศและการป้องกันประเทศ

      2.  การศึกษา  สาธารณสุข  การสาธารณูปการ  และการให้สวัสดิการสังคม

      3.  สังคมชนบท  สังคมเมือง  สังคมชาวเขา

      4.  บรรทัดฐานทางสังคม  สถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคม

      5.  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศโดยส่วนรวม

54. ในการจัดทำแผนและโครงการเพื่อให้การพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายนั้ น  ใครควรเป็นผู้จัดทำ

      1.  สมาชิกของชุมชนเพื่อจะได้สนองต่อความต้องการของชุมชน

      2.  กรรมการชุมชนและอาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือกจากชุมชน

      3.  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักพัฒนาชุมชนเขต  และนักสังคมสงเคราะห์

      4.  เจ้าหน้าที่ของรัฐและกรรมการชุมชนร่วมกันจัดทำ

      5.  สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร

55. ข้อความดังต่อไปนี้ข้อใดมีความหมายถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

      1.  งานพัฒนาชุมชนกับงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่แตกต่างกันโดยสิ้น เชิง

      2.  งานพัฒนาชุมชนจะต้องดำเนินการในกลุ่มที่มีปัญหาเท่านั้น  เช่น  ในชุมชนแออัด  เพื่อช่วยให้เขาสามารถช่วยตนเองได้

      3.  งานสังคมสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือผู้มีปัญหาเดือดร้อน  เช่น  แจกของเมื่อมีอัคคีภัย

      4.  งานพัฒนาชุมชนกับงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่ต่อเนื่องกัน

      5.  ถูกทุกข้อ56. แผนงานปฏิบัติการพัฒนาชนบทแนวใหม่ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 6 ได้แก่ข้อใด

      1.  พัฒนาพื้นที่ยากจน

      2.  โครงการสร้างงานในชนบท (กสธ.)

      3.  โครงการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยประชาชนให้มีงานทำ (พปช.)

      4.  โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท

      5.  โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

57. เพราะสาเหตุข้อใดที่จะทำให้พลังความเหนียวของกลุ่มเพิ่มขึ้นได้

      1.  กลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้

      2.  สมาชิกมีการแข่งขันกันทำงาน  ทำให้งานสำเร็จด้วยดี

      3.  สมาชิกไม่มีความเห็นที่ขัดแย้งกัน

      4.  สมาชิกทุกคนสามารถช่วยตนเองได้ไม่สร้างภาระในกลุ่ม

      5.  มีความสามัคคีในกลุ่ม

58. ประชาสัมพันธ์  หมายถึงอะไร

      1.  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล

      2.  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคม

      3.  การสร้างความสามัคคีธรรมและร่วมมือประสานงาน

      4.  การสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลต่อบุคคลไม่ต่างคนต่างอยู่

      5.  การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนา

59. หลักการของแผนพัฒนาเด็กได้แก่ข้อใด

      1.  พัฒนาเด็กเล็กรับ 1 - 2 ปี ให้มีคุณภาพโดยได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง

      2.  แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้บิดามารดามีเวลาไปประกอบอาช ีพเพิ่มรายได้

      3.  พัฒนาองค์กรประชาชน

      4.  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็ก

      5.  ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ถูก

60. อุดมการของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาชุมชนมีว่าอย่างไร

      1.  "สร้างพลังชุมชน  และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน"

      2.  "ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์ เสียสละ"

      3.  "ซื่อสัตย์  เสียสละ  มานะ  อดทนเพื่อพัฒนาคนกรุงเทพมหานคร"

      4.  "ร่วมแรงแข็งขัน  ช่วยกันพัฒนา  ใฝ่หาสันติ"

      5.  "ร่วมแรง  ช่วยรัฐ  พัฒนาชุมชน"61. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดมีความหมายว่า "ความสมดุลในการพัฒนา"

      1.  พัฒนาโดยดึงพลังความสามารถในตัวคนออกมาใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน

      2.  ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่ม

      3.  การส่งเสริมและพัฒนาความยุติธรรมตามสิทธิของความเป็นมนุษย์

      4.  พัฒนาองค์กรชุมชนให้เข็มแข็ง  เพื่อวางพื้นฐานระบบประชาธิปไตย

      5.  พัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจให้ได้สัดส่วนควบคู่กันไป

62. หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครด้านวัสดุเพื่อสนับสน ุนการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก

      1.  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

      2.  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

      3.  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

      4.  มูลนิธิเด็ก

      5.  มูลนิธีดวงประทีป

63. อะไรคือปัญหามูลฐานทางเศรษฐกิจของทุกสังคม

      1.  ปัญหาการรักษาระดับสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ

      2.  ปัญหาการผลิตและการตลาด

      3.  ปัญหาการกระจายรายได้

      4.  ปัญหาการรักษาระดับการมีงานทำและป้องกันเงินเฟ้อ

      5.  ปัญหาการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

64. ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของนักพัฒนาชุมชน

      1.  กำหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน   

      2.  จัดเตรียมชุมชน

      3.  พัฒนาคุณภาพของประชาชน

      4.  สร้างเสริมอาชีพและรายได้

      5.  ประสานกิจกรรมการพัฒนาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

65. ครอบครัวที่ล้มเหลวเกิดจาก

      1.  ผัวเล่นไพ่  เมียกินเหล้า  ลูกติดยา

      2.  ผัวกินเหล้า  เมียเล่นไพ่  ลูกเกเร

      3.  ความเกียจคร้าน  ไม่ประหยัด  และไม่ซื่อสัตย์

      4.  ไพในนำออก  ไพนอกนำเข้า

      5.  สภาพแวดล้อมทางสังคม

66. ปัญหาการบริหารงานภายในชุมชน  ส่วนใหญ่ได้แก่

      1.  ขาดผู้นำที่เข้มแข็ง

      2.  ขาดความร่วมมือในชุมชน

      3.  ขาดวัสดุอุปกรณ์

      4.  ขาดเงินสนับสนุนจากทางราชการ

      5.  ขาดคามรู้  ขาดการศึกษา

67. ชุมชนวัดใหม่ทรุดโทรมมาก  ทางเท้าชำรุดมาก  กรรมการชุมชนแตกแยกไม่ร่วมมือกัน  นักพัฒนาชุมชนควรดำเนินการแก้ปัญหาใดก่อน

      1.  แก้ปัญหากรรมการชุมชนก่อน  เพื่อซ่อมทางเท้า

      2.  เขตหาทางซ่อมทางเท้าก่อน  แล้วแก้ปัญหากรรมการชุมชน

      3.  ปล่อยให้ทางเท้าทรุดโทรมจนเดินไม่ได้  กรรมการจะได้ร่วมใจกันทำ

      4.  ยุบเลิกกรรมการชุดนั้น  แล้วตั้งชุดเฉพาะกิจซ่อมทางเท้า

      5.  ไม่มีข้อใดถูก

68. แนวความคิดการแก้ปัญหาชุมชนแออัดที่สมบูรณ์ที่สุดของกรุงเทพมหา นคร  ได้แก่

      1.  การพัฒนาชุมชนที่ตั้งอยู่นั้นให้ดีขึ้น

      2.  การรื้อย้ายไปสร้างที่ใหม่ที่จัดให้

      3.  การสร้างแฟลตให้อยู่ในที่เดิม

      4.  โครงการจัดสรรที่ดินขายผ่อนส่ง

      5.  โครงการกลับสู่ชนบท

69. สถาบันหลักที่น่าจะใช้เป็นสื่อนำเฉพาะหน้าในการพัฒนาชุมชนได้ดี ที่สุดคือ

      1.  โรงเรียน

      2.  วัด

      3.  โรงพยาบาล

      4.  สำนักงานเขต

      5.  กรุงเทพมหานคร

70. ชุมชนหนึ่งหนูชุม  ชาวบ้านต้องการแก้ปัญหาท่านจะสนับสนุนอย่างไร

      1.  ให้กาวดักหนู  และยาเบื่อ

      2.  จ้างนายถวิล  หนูวอด  เรียกหนูออกมาฆ่า

      3.  กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  และแนะนำให้ทำความสะอาดบ้าน

      4.  ซื้อแมวจำนนวนหนึ่งให้เลี้ยงไว้จับหนู

      5.  จัดประกวดจับหนูให้รางวัล

71. ปัญหาของชุมชนแออัดมีมากมาย  การแก้ปัญหาไม่อาจเจาะจงเฉพาะเรื่องใด  เรื่องหนึ่ง  แต่ท่านเห็นว่าการเน้นการพัฒนาเรื่องใดสำคัญที่สุด

      1.  สุขอนามัยชุมชน

      2.  การก่อสร้างถาวรวัตถุ

      3.  ไฟฟ้า  น้ำประปา

      4.  แก้ปัญหาใจ  ผู้ร้ายและยาเสพติด

      5.  พัฒนาคนในชุมชน

72. ท่านคิดว่าบุคลากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชนควรเป็นใคร

      1.  นักพัฒนาชุมชนที่มีความสามารถ

      2.  ผู้นำชุมชนที่มีความสามารถ

      3.  คณะกรรมการชุมชนที่มีความสามารถ

      4.  ชาวบ้านในชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือกัน

      5.  เขตและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

73. การแก้ปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร  ควรแก้ไขที่การบริหารระดับใด  จึงจะสมบูรณ์ที่สุด

      1.  รัฐบาล

      2.  กรุงเทพมหานคร

      3.  สำนักสวัสดิการสังคม

      4.  สำนักงานเขต

      5.  ชุมชนนั้น ๆ เอง

74. ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

      1.  การพัฒนาความคิดด้านการเมือง

      2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ

      3.  การพัฒนาสังคม

      4.  การพัฒนาวัฒนธรรม

      5.  ถูกทุกข้อ

75. " Felt  Needs " ในแง่ของการพัฒนาชุมชนคืออะไร

      1.  ความต้องการของประชาชนที่รัฐเห็นว่ายังขาดอยู่

      2.  ความจำเป็นที่ประชาชนยังไม่สามารถจะค้นหาได้

      3.  ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

      4.  ความต้องการทางด้านวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์

      5.  ความต้องการของประชาชนด้านบริการของรัฐ

76. กรุงเทพมหานครเริ่มแนวคิด จปฐ. มาใช้ในการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครเมื่อไร

      1.  พ.ศ. 2525

      2.  พ.ศ. 2527

      3.  พ.ศ. 2529

      4.  พ.ศ. 2530

      5.  พ.ศ. 2531

77. แนวทางพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยในชุมชนที่ได้ผลที่สุดคือข้อใด

      1.  สาธารณะสุขมูลฐาน

      2.  ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

      3.  การให้การรักษาพยาบาล

      4.  การปลูกฝี  ฉีดยาป้องกันโรคติดต่อ

      5.  การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าชุมชน

78. คำว่า "พัฒนาชุมชน" เดิมใช้คำว่า

      1.  มวลสารศึกษา

      2.  สื่อสารมวลชน

      3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

      4.  การศึกษานอกระบบ

      5.  จิตสำนึกมวลชน

79. รัฐบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  เพื่อแก้ไขปัญหาของรัฐนั้น  คำที่ขีดเส้นใต้ หมายความว่าอะไร

      1.  บริเวณเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร

      2.  เขตเมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

      3.  เขตเมืองใหญ่ ๆ ที่มีชุมชนแออัดเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร

      4.  เทศบาลเมืองทุกแห่ง

      5.  เขตสุขาภิบาลทุกแห่ง

80. ข้อใดเป็นตัวชี้ว่าเกิดการพัฒนาในชุมชน

      1.  คนในชุมชนรักใคร่สนิทสนมกันดี

      2.  ไม่มีผู้ใดในชุมชนดื่มสุรา

      3.  คนในชุมชนช่วยกันขุดลอกคลอง

      4.  ชุมชนปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ

      5.  คนในชุมชนทั้งหมดไปงานศพประธานชุมชน
81. บทบาทและหน้าที่หลักของนักพัฒนาชุมชน  ได้แก่

      1.  เป็นผู้แก้ปัญหาในชุมชน

      2.  เป็นผู้ประสานการแก้ปัญหา

      3.  เป็นผู้ให้การสงเคราะห์ชุมชน

      4.  เป็นผู้นำของชุมชน

82. คุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมชนตามระเบีย บกรุงเทพมหานครที่ตกลงใช้อยู่ขณะนี้

      1.  ผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันเลือกตั้ง

      2.  หัวหน้าครอบครัวซึ่งบรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีสิทธิเพียงผู้เดียว

      3.  ผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์  และมีทะเบียนบ้านอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 90 วัน

      4.  เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์

      5.  เป็นชายไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์

83. การพัฒนาชุมชนควรกระทำให้ครบวงจร  ดังนี้

      1.  ด้านกายภาพ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการเมือง  และด้านเคหะศาสตร์

      2.  ด้านกายภาพ  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านอนามัย  และด้านคุณภาพชีวิต

      3.  สะอาด  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  เสียสละ

      4.  อิสระเสรีภาพ  ภารดรภาพ  สมรรถภาพ  สันติภาพ  ขจัดความยากจน  ด้อยการศึกษา  ความเจ็บป่วย

84. ข้อใดเข้าข่ายหน้าที่บทบาทของกรรมการชุมชนมากที่สุด

      1.  มีหน้าที่ต่อรองกับทางราชการ  เพื่อช่วยเหลือชุมชน

      2.  จับกุมผู้กระทำผิดข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร

      3.  ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตเป็นประจำ  โดยมีเบี้ยประชุมตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

      4.  สั่งชาวบ้านพัฒนาความสะอาดในชุมชน

      5.  นำคนแก่ไร้ที่พึ่งขอความช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร

85. ข้อใดเป็นจริยธรรมที่นำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

      1.  ความกล้าหาญ

      2.  ความละอายต่อบาป

      3.  ความมัธยัสต์

      4.  ความอยู่ดี  กินดี

      5.  ความรู้  และการศึกษาดี

86. ในการบริหารงานชุมชน  ประธานกรรมการชุมชน  ควรเป็นผู้นำแบบ

      1.  เผด็จการ

      2.  ประชาธิปไตย

      3.  แบบปล่อยอิสระ

      4.  ผสมผสานตามสถานการณ์และบุคคล

      5.  เป็นกระบวนการจากเผด็จการผ่านประชาธิปไตยไปสู่อิสระ     

87. แผนพัฒนาชุมชนจะสำเร็จผลหรือไม่ในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับ

      1.  ความสามารถของนักพัฒนาชุมชน

      2.  คน  เงิน  วัสดุ  และการดำเนินการ

      3.  ความร่วมมือขององค์การต่าง ๆ

      4.  ความร่วมมือของชุมชน

      5.  การให้ความสำคัญของผู้บังคับบัญชา

88. ค่านิยมใดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากระบวนการพึ่งตนเอง

      1.  ชอบอภิสิทธิ์หรือระบบอุปถัมภ์

      2.  ทำงานไม่มีการวางแผน

      3.  ทำงานแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

      4.  อยากเด่นทำงานคนเดียว  ไม่หารือผู้อื่น

      5.  ถูกทุกข้อ

89. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร  ที่เป็นโครงการตามพระราชดำริได้แก่โครงการใด

      1.  สวนน้ำบึงกุ่ม  เขตบางกะปิ

      2.  สวนหลวง ร. ๙  เขตพระโขนง

      3.  บึงมักกะสัน

      4.  พุทธมณฑล

      5.  ตลาดนัดสวนจตุจักร

90. C.W. Chang ได้ให้ความหมายของผู้นำท้องถิ่นไว้อย่างไร

      1.  เป็นผู้มีความรู้หรือมีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กลุ่มหรือ ชุมชนต้องการ

      2.  เป็นผู้ที่สามารถดึงเอากรตอบสนองที่จำเป็นและสร้างสรรค์จากผู้อ ื่นเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จสิ้นไป

      3.  เป็นผู้ที่รับรู้และเข้าใจปัญหา  ความต้องการของชาวบ้าน  และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบ

      4.  เป็นผู้นำความรู้ความคิด  และวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักวิชาการไปสู่ชาวบ้าน

      5.  เป็นผู้ที่ชาวบ้านไว้ใจ  ให้ความนับถือ  สามารถระดมชาวบ้านมาประกอบกิจกรรมส่วนรวมได้

91. ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร  ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2528 คำว่า "ชุมชน" หมายถึงอะไร

      1.  ชุมชนแออัดที่ชุมชนส่วนใหญ่มีอาคารหนาแน่นไร้ระเบียบ  และทรุดโทรม

      2.  ชุมชนชานเมือง ซึ่งสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมขาดสิ่งสาธารณูปโภค

      3.  ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรที่มีสภาพไม่เหมาะสมขาดสิ่งสาธารณูปโภค

      4.  ชุมชนแออัด  และชุมชนชานเมือง

      5.  ชุมชนแออัด  ชุมชนชานเมือง  และ/หรือหมู่บ้านจัดสรร

92. ทำไมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจึงมุ่งทำงานกับกลุ่มคน

      1.  การทำงานกับกลุ่มคนทำได้ง่ายกว่าการทำงานเป็นรายบุคคล

      2.  กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของชาวบ้าน

      3.  ในหมู่บ้านมีกลุ่มต่าง ๆ ที่ถาวรอยู่แล้ว

      4.  ชาวบ้านนิยมรวมกลุ่มกันเพื่อกิจกรรมร่วมกัน

      5.  การทำงานเป็นกลุ่มบุคคลทำงานเสร็จเร็วกว่า

93. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนจำเป็นอย่างไร

      1.  สามารถสนองปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นอย่างแท้จ ริง

      2.  ทำให้เกิดความรักและความหวงแหนในกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน

      3.  เป็นการประสานช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

      4.  ทำให้สามารถสร้างพลังกลุ่มในชุมชนนั้น

94. การที่งานพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาความคิดและให้การศึกษาแก่ประชาชนน ั้นเป็นเพราะสาเหตุใด

      1.  ความคิดของประชาชนในชุมชนอยู่ในระดับต่ำ

      2.  เพื่อประชาชนในชุมชนจะได้มีความรู้มีงานทำ  และรายได้สูงขึ้น

      3.  การพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจจะได้มีความสมดุลย์ขึ้น

      4.  ประชาชนจะได้เกิดความคิดใหม่ในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของ ตนเองให้มีความหมายมากขึ้น

      5.  ประชาชนจะได้มีความคิดที่จะหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวให้อยู่อย่ างมีความสุข

95. คุณลักษณะของผู้นำชุมชนที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาชุมชน  ได้แก่ข้อใด

      1.  มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

      2.  มีความรักพวกพ้องในชุมชน

      3.  ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ

      4.  มีทัศนคติแบบเผด็จการ

      5.  ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่รักใคร่และรู้จัก

96. ข้อใดคืออุดมการณ์พัฒนาชุมชน

      1.  พัฒนาความรู้ประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง

      2.  สร้างพลังชุมชน  ใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน

      3.  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

      4.  การพัฒนาต้องใช้หลักการยั่วยุให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม

      5.  การดำเนินงานต้องเสนอต่อความต้องการของประชาชน

97. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ (Process) หมายความว่าอย่างไร

      1.  เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่มีคนเพียงสองสามคน  หรือนักวิชาการจำนวนหนึ่งเป็นผู้ตัดสินใจให้กับประชาชนในท้องถิ ่น

      2.  เป็นการเปลี่ยนแปลง  จากการที่มีทรัพยากรหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาให้ความช่วยเห ลือเป็นการใช้ทรัพยากรท้องถินให้เป็นประโยชน์

      3.  เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงสอง สามคน  ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประชาชนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วม

      4.  ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก

      5.  เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการก ่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

98. มติ ครม. ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดมีข้อความใดที่เพิ่ม เติมจากมติ  ครม. ครั้งแรก

      1.  ให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงนหลักในการปรับปรุงชุมชนแออัดในกรุง เทพมหานคร

      2.  ให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุงชุมชนแออัดในก รุงเทพมหานคร

      3.  ให้การเคหะแห่งชาติและกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการปรับป รุงชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร

      4.  ให้กรุงเทพมหานครเข้าร่วมดำเนินการปรับปรุงชุมชนแออัดในกรุงเทพ มหานคร

      5.  ให้การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมดำเนินกาปรับปรุงชุมชนแออัดในกรุงเท พมหานคร

99. วิธีดำเนินงานพัฒนาชุมชน  คือข้อใด

      1.  การจัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่ม

      2.  การแต่งตั้งผู้อาสาพัฒนาเพื่อช่วยเหลืองานพัฒนา

      3.  ให้การศึกษาภาคบังคับแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย

      4.  ให้การสนับสนุนด้านแรงงานในด้านพัฒนาชนบทเท่าที่จำเป็น

      5.  การเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลในชุมชน

100. การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครมีประ โยชน์อย่างไร

      1.  ทำให้ทราบความก้าวหน้าหรือล้มเหลวของงนาเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท ่วงที

      2.  เป็นการศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานโครงการอื่นต่อไป

      3.  ช่วยตรวจสอบความมั่นคงมีประสิทธิภาพของโครงการ

      4.  ติดตามผลข้อขัดข้องตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งวาระสุดท้ายของโครง การ

TOP

เพิ่มเติมค่ะ

วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

____________________
ชุดที่ 1

1.    ถ้าดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด 6.00×100×0.15 ม. จะต้องใช้ดินลูกรังประมาณ

      (1)  90 ม.3                                                                              (2)  100 ม.3

        (3)  90 ฟ.3                                                                              (4)  0.90 ม.3

        (5)  0.90 ฟ.3

2.    ในปัจจุบันขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น

        (1)  ปีคุณภาพชีวิต                                      (2)  ปีแห่งการท่องเที่ยว

        (3)  ปีมังกรทอง                                          (4)  ปีทองของการบริการประชาชน

        (5)  ปีเศรษฐกิจไทย   

3.    เทศบาลเมือง ได้แก่

        (1)  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด            (2) ท้องถิ่นชุมชนราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป

      (3)  มีราษฎรเฉลี่ยหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร

        (4)  ข้อ 1 และ 2                                                          (5)  ข้อ 1, 2 และ 3

4.    กสนพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินทอง หมายความถึง

        (1)  การพัฒนาสมบูรณ์พร้อมด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ

      (2)  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี                                (3)  การพัฒนาชุดค้นแหล่งทรัพยากร

        (4)  การพัฒนาทำอุตสาหกรรมแร่ทองคำ

        (5)  การพัฒนาการท่องเที่ยว

5.    ข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนเมือง

        (1)  ยึดถือจารีตประเพณี                                            (2)  ความหนาแน่นของประชากรสูง

        (3)  ขาดสาธารณูปโภค                                              (4)  ฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน

        (5)  อาศัยพึ่งพากัน

6.    ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการพัฒนาชุมชน

        ก.  ยึดถือประชาชนเป็นหลัก                                   (2)  ยึดหลักในการปกครองตนเอง

        (3)  ยึดหลักตัวใครตัวมัน                                           (4)  ยึดหลักประชาธิปไตย

        (5)  ยึดทรัพยากรชาวบ้านเป็นหลัก

7.    ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาชุมชนนั้น คำย่อที่เรียกว่า กรอ. นั้นหมายถึง

        (1)  คณะกรรมการรัฐบาลและองค์การ                 

        (2)  คณะกรรมการราชการและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

        (3)  คณะกรรมการรัฐมนตรีและองค์การเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนา

        (4)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

        (5)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

8.    การวางแผนที่ดีเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสำคัญในการวางแผนได้แก่

        (1)    กำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย                     (2)  ศึกษาข้อเท็จจริง

        (3)  วางแผนแก้ไขปัญหา                                         

        (4)  ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลเพื่อทราบผลการดำเนินงาน

        (5)  ถูกทุกข้อ

9.    โครงการพัฒนาชุมชนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจและเห็นว่าปีนี้เป็นตัวแบบที่ดี คือ โครงการ Saemual Uadong ของประเทศเกาหลีมีวิธีการพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

        (1)  ปรับปรุงจิตใจ พัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจ      

        (2)  ปรับปรุงการเกษตร พัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์การ

        (3)  ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงบุคคล ปรับปรุงการจัดการ

        (4)  พัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนาการวางแผน พัฒนาการปกครอง

        (5)  พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาการเมือง และการทหาร

10.  บทบาทของคณะกรรมการชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล ได้แก่

        (1)  กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการ              (2)  ติดตามและประเมินผลการการดำเนินงาน

        (3)  ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง             (4)  แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

      (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก

11.  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนย่อยในเขตเทศบาล คือใคร

        (1)  รองปลัดเทศบาล                                                 (2)  หัวหน้าฝ่าย/กองสาธารณสุข

        (3)  เทศมนตรีที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข          (4)  พนักงานเทศบาลคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้ง

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

12.  การดำเนินการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยนั้นทำในรูปแบบของ

        (1)  การกระจายอำนาจส่วนกลางไปยังภูมิภาค   

        (2)  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยพัฒนากรทำหน้าที่นักพัฒนาแบบเอนกประสงค์

        (3)  การพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่ โดยมุ่งพัฒนากรทำหน้าที่นักวิชาการเฉพาะอย่าง

        (4)  การประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน

        (5)  ถูกทุกข้อ

13.  การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมุ่งทำงานกับกลุ่มคนเพราะ

        (1)  ทำงานกับกลุ่มที่ง่ายกว่า                                    (2)  ไม่ต้องเสียเวลาทำงานกับรายบุคคลหลายครั้ง

        (3)  ในชุมชนมีกลุ่มต่าง ๆ ถาวรอยู่แล้ว                (4)  กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของราษฎรได้

        (5)  ถูกทุกข้อ

14.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มุ่งเน้น

        (1)  ความเป็นอยู่ของประชาชน                              (2)  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (วัตถุ)

        (3)  วางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศ        (4)  วางแผนงบประมาณ

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

15.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-6 มุ่งเน้น

        (1)  การพัฒนาจิตใจ                                                   (2)  การส่งออก

        (3)  ทางคมนาคม                                                        (4)  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

TOP

16.  ปัจจัยทางสังคมตามทัศนะของ Lionberger ว่าประกอบด้วย

        (1)  เพื่อนบ้าน ชุมชน ครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและกลุ่มทางการ

        (2)  ค่านิยม ทัศนคติ                                                   (3)  อายุ การศึกษา ลักษณะทางจิตวิทยา

        (4)  รายได้ เกียรติยศ                                                  (5)  ถูกทุกข้อ

17.  ชุมชนแออัด (Slum) ในเขตเทศบาลนับว่าจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะคนในเขตชนบทอพยพเข้ามาทำมาหากินในเมืองมากขึ้น การจะปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลให้ได้ประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดต้องทำเป็นอันดับแรก คือ

        (1)  การไปเยี่ยมบุคคล                                               (2)  การไปให้บริการสาธารณสุข

        (3)  จัดหาสาธารณูปโภคให้                                     (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5

        (5)  ถูกทุกข้อ

18.  บทบาทของเทศบาลเกี่ยวกับชุมชนแออัด (Slum) ปัจจุบันได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามอะไร

        (1)  พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496                              (2)  นโยบายของคณะเทศมนตรี

        (3)  ประชาชนในเขตชุมชนแออัด                         (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5

        (5)  ถูกทุกข้อ

19.  สภาพปัญหาชุมชนในเขตเทศบาล คือ

        (1)  ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในชนบท                    (2)  ประชาชนย้ายออกจากชนบทเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้น

        (3)  ทำให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองได้รับบริการขั้นพื้นฐานมาก

        (4)  ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยมาจากหลายสาเหตุ      

        (5)  ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณสุขไม่เพียงพอ

20.  สันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง

        (1)  ให้ความรู้แก่นักพัฒนาชุมชน โดยการอบรมสัมนา

        (2)  ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาชุมชน     (3)  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

        (4)                  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก               

21.  แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ที่เป็นบทบาทของเทศบาล คือ

        (1)  วิธีป้องกันภัย                                                       (2)  วิธีรื้อถอนทำลาย

        (3)  วิธีบูรณฟื้นฟู                                                        (4)  ข้อ 1 และ 3 ถูก

22.  การจัดทำแผนเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาชุมชน อยากทราบว่าขั้นตอนการจัดทำแผนมีกี่ขั้นตอน

        (1)  7 ขั้นตอน                                                             (2)  8 ขั้นตอน

        (3)  9 ขั้นตอน                                                             (4)  10 ขั้นตอน

        (5)  ไม่มีข้อถูก

23.  ปัญหา ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเป็นปัญหาใหม่ปัจจุบัน หากท่านสอบเป็นนักพัฒนาชุมชนได้ท่านคิดว่าวิธีกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมที่ สุดของเทศบาลควรใช้แบบใด

        (1)  จัดทำลายโดยใช้เตาเผา                                      (2)  จัดทำโดยฝังกลบ

        (3)  จัดทำลายโดยใช้ไฟเผาวันต่อวัน                      (4)  นำไปทิ้งทะเล

        (5)  ถูกทุกข้อ

24.  ปี 2525 เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนตามโครงการสาธารณสุขพื้นฐานในเขตเมือง ซึ่งชุมชนดังกล่าวก็ได้แก้ปัญหาของเมืองได้พอควร ต่อมาชุมชนนั้น ๆ ได้วิวัฒนาการขึ้น จนปัจจุบันเราเรียกชุมชนนั้นว่าอะไร

        (1)  ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล                                 (2)  หมู่บ้าน อสม.

        (3)  คณะกรรมการซอย                                             (4)  หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

        (5)                  หมู่บ้าน อพป.                     

25.  ปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งในการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลคืออะไร

        (1)  เจ้าพนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบไม่เอาใจใส่                (2)  คณะกรรมการชุมชนไม่มีความรู้

        (3)  ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ                                             (4)  ประชาชนไม่เชื่อถือคณะกรรมการชุมชน

        (5)  ถูกทุกข้อ

26.  การจัดแบ่งงานราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม เกิดขึ้นในสมัยใด

      (1)  รัชกาลที่ 5                                                            (2)  รัชกาลที่ 6

        (3)  รัชกาลที่ 7                                                            (4)  ไม่มีข้อใดถูก

TOP

27.  ในสมัยอยุธยาการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับกรมใด

        (1)  กรมเวียง                                                               (2)  กรมวัง

        (3)  กรมคลัง                                                                                (4)  กรมนา

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

28.  กรมพัฒนาชุมชนตั้งขึ้นเมื่อใด

        (1)  พ.ศ. 2500                                                            (2)  พ.ศ. 2505

        (3)  พ.ศ. 2510                                                            (4)  พ.ศ. 2515

        (5)  พ.ศ. 2520

29.  ข้อใดเป็นวิธีให้การศึกษาสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือรีบด่วน

        (1)  วิทยุ                                                                        (2)  โทรทัศน์

        (3)  ไปรษณีย์                                                               (4)  วีดีโอ

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

30.  กฎหมายฉบับแรกที่ได้จัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปเทศบาล คือ

        (1)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2473            (2)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2474

        (3)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2475            (4)  พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476

31.  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ข้อใดที่อธิบายลักษณะของอำนาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์

        (1)  มีความเด็ดขาดไม่มีอำนาจอื่นใดมาจำกัด      

        (2)  ตามเหตุการณ์ปกติแล้วอำนาจเสื่อมสลายได้ไม่เป็นทางการ

        (3)  มีอำนาจครอบคลุมทั่วไปในรัฐ        (4)  ข้อ 1 และ 2                  (5)  ข้อ 1 และ 3

32.  ขณะนี้รายได้หลักที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่

        (1)  ข้าว                                                                         (2)  ข้าวโพด

        (3)  ยางพารา                                                               (4)  การท่องเที่ยว

        (5)  สิ่งทอ

33.  ส่วนประกอบของชุมชนในแง่สังคมวิทยา จะต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

        (1)  กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน

        (2)  มีอาณาบริเวณของชุมชน

        (3)  กลุ่มคนในบริเวณชุมชนมีความสนใจในผลประโยชน์ร่วมกัน

        (4)  มีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิก                  (5)  ถูกทุกข้อ

34.  กิจการ ใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อ ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้น ขอทราบว่าองค์การที่จัดตั้งขึ้นนั้นเรียกว่า

        (1)  สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล                               (2)  สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

        (3)  สหการ                                                                  (4)  IUAL

      (5)  ถูกทุกข้อ

35.  “สร้างพลังหมู่บ้าน ใช้พลังหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นอุดมกรณ์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของ

        (1)  นายสาย  หุตะเจริญ                                            (2)  นายประสงค์ อิสรภักดี

        (3)  นายนิรุติ ไชยกูล                                                 (4)  นายสุวนัย  ทองนพ

        (5)  ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์                              

36.  การพัฒนาชุมชนทำได้ 2 ลักษณะ คือ คนในชุมชนดำเนินการเองและ

        (1)  รัฐเข้าดำเนินการ                                                                 (2)  คนภายนอกชุมชนเข้าร่วมดำเนินการ

        (3)  คนภายนอกเข้าไปร่วมโดยตัดสินใจทั้งหมด (4)  คนภายนอกเสนอแนะให้ชุมชนปฏิบัติ

        (5)  ข้อ 1 และ 2 ถูก

37.  กระบวนที่จะต้องปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติแผน ประเมินผล และ

        (1)  สำรวจชุมชน                                                       (2)  ทบทวนแผน

        (3)  เสนอแนะ                                                             (4)  ร่วมกิจกรรม

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

38.  เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีกระบวนการ ขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติคือ

        (1)  วางแผน สำรวจชุมชน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล

        (2)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน สำรวจชุมชน ประเมินผล

        (3)  สำรวจชุมชน ประเมินผล วางแผน ปฏิบัติตามแผน

        (4)  สำรวจชุมชน วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล

        (5)  วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล สรุปผลงาน

39.  ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้ระบุเรื่องการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไว้ 2 แผนด้วยกัน คือ แผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะกับ

        (1)  แผนพัฒนาคน                                                     (2)  แผนพัฒนาสังคม

        (3)  แผนพัฒนาวัฒนธรรม                                       (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

        (5)  ถูกเฉพาะข้อ 1, 2 และ 3

40.  โดยทั่วไปแล้วบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาชุมชนแออัดอาจพิจารณาได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดซึ่งมีอยู่กี่วิธี

        (1)  6 วิธี                                                                       (2)  5 วิธี

        (3)  4 วิธี                                                                       (4)  3 วิธี

        (5)  2 วิธี

TOP

41.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) มีกี่แนวทางและกี่แผนงาน

        (1)  4 แนวทาง 20 แผนงาน                                     (2)  3 แนวทาง 10 แผนงาน

        (3)  5 แนวทาง 10 แผนงาน                                     (4)  6 แนวทาง 10 แผนงาน

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

42.  ประธานคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ คือ

        (1)  นายกรัฐมนตรี                                                     (2)  รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนา

        (3)  เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

        (4)  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                  (5)  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

43.  ตำแหน่งใดเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (กพท.)

        (1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                             (2)  ปลัดจังหวัด

        (3)  ประธานสภาเทศบาล                                         (4)  นายกรัฐมนตรี

        (5)  ปลัดเทศบาล

44.  การกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งอยู่ในหน้าที่ของ

        (1)  นักบริหาร                                                             (2)  นักการเมือง

        (3)  นักวางแผน                                                          (4)  นักพัฒนา

        (5)  นักเศรษฐศาสตร์

45.  ข้อใดไม่ใช่กลยุทธในการควบคุมโครงการพัฒนาที่สำคัญ 4 ชนิด

        (1)  การตรวจงาน                                                       (2)  การประเมินผลงาน

        (3)  การรายงาน                                                          (4)  การอำนวยการ

        (5)  การตรวจสอบผลงาน                        

46.  ข้อมูลสำเร็จรูปได้แก่

        (1)  ข้อมูลจากบทคัดย่อ                                             (2)  ข้อมูลจากข้อสังเกต

        (3)  ข้อมูลจากบทสรุป                                               (4)  การอำนวยการ

        (5)  ข้อมูลสารบัญ

47.  องค์กรที่ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล คือ

        (1)  สภาเทศบาล                                                         (2)  กระทรวงมหาดไทย

        (3)  กองราชการส่วนท้องถิ่น                                   (4)  ข้อมูลนายทะเบียน

        (5)  ถูกทุกข้อ

48.  ลักษณะเค้าโครงแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี (เทศบาลทั่วไป) มีแนวทางการพัฒนาเทศบาลประจำปี

        (1)  ส่วนที่ 1                                                                                (2)  ส่วนที่ 2

        (3)  ส่วนที่ 3                                                                                (4)  ส่วนที่ 4

        (5)  ส่วนที่ 5

49.  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและเมืองพัทยามีผู้ใดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        (1)  ปลัดเทศบาล                                                         (2)  รองปลัดเทศบาล

        (3)  นิติกร                                                                     (4)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

50.  ลักษณะของข้อมูลที่ดี คือ

        (1)  ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้                                    (2)  มีความคลาดเคลื่อนน้อย

        (3)  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน                                   (4)  ให้ข้อเท้จจริงครบถ้วน


เฉลยชุดที่ 1

1.  1        2.  4        3.  5        4.  1        5.  2

6.  3        7.  4        8.  5        9.  1        10.  4

11.  4        12.  4        13.  4        14.  2        15.  1

16.  1        17.  4        18.  2        19.  2        20.  1

21.  5        22.  3        23.  2        24.  1        25.  5

26.  1        27.  1        28.  2        29.  1        30.  4

31.  5        32.  4        33.  5        34.  3        35.  4

36.  5        37.  1        38.  4        39.  5        40.  4

41.  2        42.  1        43.  4        44.  2        45.  2

46.  4        47.  1        48.  3        49.  4        50.  5

TOP

ขอบคุณมากมายค้า ^^
It's me, B'o'W

TOP

ตอบกลับ 6# namwan


    ขอบคุณคับ

TOP

แนวข้อสอบ ธกส. 94 หน้า พร้อมเฉลย

TOP

ขอบคุณคะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง