วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

แนะแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจะออกไม่ยากนะค่ะ แต่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย เลยอยากจะนำเรื่องที่ชอบออกข้อสอบมาบอกให้เพื่อน ๆ เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกค่ะ

- รู้จักโปรแกรม Microsoft word
- การเริ่มต้นพิมพ์เอกสารลงในโปรแกรม Microsoft word
- การใส่รูปภาพ และการวาดรูปภาพ
- รู้จักโปรแกรม Excel
- การใช้งานโปรแกรม excel ขั้นพื้นฐาน
- การจัดและตกแต่ง
- การคำนวนตัวเลข
- การสร้างรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟ
- การพิมพ์เอกสาร
- รู้จักโปรแกรม Power Point
- การใช้งานโปรแกรม Power Point
- การนำเสนอผลงาน
- การพิมพ์เอกสาร
- Internet
- E -mail

เนื้อหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Micorsoft Word

เนื้อหา Microsoft Word

- ส่วนประกอบของโปรแกรม หน้าต่างเอกสาร หน้าต่างโปรแกรม แถบหัวเรื่อง แถบเมนูแถบเครื่องมือ
(เมนูจัดรุปแบบ เมนูมาตรฐาน เมนูสถานะ แถบเลื่อนเอกสาร)
- การเตรียมความพร้อม ก่อนพิมพ์เอกสาร การตั้งค่าหน้ากระดาษ แสดง/ไม่แสดงแถบไม้บรรทัด การกำหนดแถบเครื่องมือ ปุ่มต่างๆบนแป้นพิมพ์ในงานพิมพ์เอกสาร
- การพิมพ์และการจัดหน้าเอกสาร การย่อหน้า การจัดข้อความ ขึ้นบรรทัดใหม่ การลบ การคัดลอก
การย้ายข้อความ คำสั่ง Undo Redo การพิมพ์ทับ การพิมพ์แทรก การจัดข้อความในเอกสาร
เปลี่ยนแบบตัวอักษร การทำอักษรตัวแรกเป้นตัวใหญ่ การสร้างหัวข้อย่อยและหัวข้อลำดับตัวเลข การสร้างเอกสารหลายคอลัมน์ การใส่กรอบและเติมสีพื้นให้กับข้อความ การใส่ข้อความอัตโนมัติในเอกสาร การใส่วันเวลาในเอกสาร การนำรุปลงในเอกสาร การกำหนดขนาดภาพ การในกรอบสีสันรูป การจัดวางตำแหน่งของรูปภาพ การใช้แถบเครื่องมือจัดการรูปภาพ การจัดข้อความศิลป์ (word art)
การแก้ไขข้อความศิลป์ การสร้างรูปวาด

TOP

เนื้อหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Micorsoft Excel

เนื้อหา Microsoft Excel

- ทำอะไรได้บ้าง การเปิดโปรแกรม ปิดโปรแกรม การทำงานกับสมุดงาน workbook <เคล็ดลับ excel ไปหาอ่านซะน่ะครับ Page up/down Home End Ctrl+Home Ctrl+End Ctrl+ ลูกศร >
การเลือกช่องตาราง การเลือกเซล์ที่ติดกัน /ไม่ติดกัน เลือกทั้งแผ่นงาน การป้อนข้อมุล การจัดการข้อมูลในเซลล์
- ขนิดของข้อมูล ประเภท ตัวหนังสือ ตัวเลข วันที่ เวลา สูตร ฟังชั่น
( ตัวหนังสือ จะถูกชิดซ้ายของเซลล์)
( ตัวเลข เวลา วันที่ ผลลัพธ์จากการคำนวน ฟังชั่น ชิดขวาของเซลล์)
การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ การคัดลอกข้อมูล การย้ายข้อมูล การจัดการเซลล์ การลบเซลล์
- การบันทึกสมุดงานใหม่ การปิดสมุดงาน เปิดสมุดงานเก่า เปลี่ยนชื่อสมุดงาน ตั้งชื่อแผ่นงาน สลับตำแหน่งแผ่นงาน เพิ่มแผ่นงาน ลบแผ่นงาน
- การเริ่มต้นการสร้างตาราง แทรกตาราง เพิ่มตาราง การแทรกแถว แทรก คอลัมน์ ลบคอลัมน์ ลบตาราง ปรับแต่งตารางด้วยเมนู การจัดข้อความในตาราง เลือกลักษณะ และแต่งสีสันในเส้นขอบ การเติมสีในตาราง ปรับขนาดตาราง การผสานตาราง การใช้รูปร่างอัตโนมัติของตาราง การบันทึกเอกสารครั้งแรก นามสกุลของไฟล์ฺ การคัดลอกไฟลืเอกสารเก็บลงแผ่นดิส์ การปิดเอกสาร การเปิดเอกสารจากแฟ้ม การสร้างเอกสารใหม่ ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ การดูหลายหน้า การขยายเอกสาร การพิพม์เอกสารลงกระดาษ
- การวางตำแหน่งข้อฒุลในเซลล์ การกำหนดแบบอักษร การจัดรุปแบบตัวเลข วัน เวลา
- การล้างรุปแบบ
- การใช้สูตรคำนวน ตัวเลข เครื่องหมาย + - * / = ^ การคำนวนตัวเลขในเซล์ฺ 2 เซลล์ การคัดลอกสูตร การคำนวนตัวเลขหลายชั้น การแก้ไขสูตร
- การใช้ฟังชั่น ผลรวม sum เครื่องหมาย : อ่านว่าโคลอน
สูตรผลรวมอัตโนมัติ ค่าเฉลี่ยน จำนวน ค่ามากทีสุด น้อยที่สุด
- การสร้างรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ส่้วนประกอบของแผ่นภูมิ ประเภทของแผ่นภูมิ การสร้างแผนภูมิ แถบเครื่องมือแผนภูมิ การตกแต่งตาราง สีสัน
- การพิมพ์เอกสาร การตั้งค่าหน้า้กระดาษ การตรวจเอกสารก่อนพิมพ์ การสั่งพิมพ์ คีย์ลัด(ดูด้วยน่ะ)

TOP

เนื้อหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Micorsoft Power Point

เนื้อหา Microsoft Power point

- คืออะไร.........ประโยชน์ การนำเสนอผลงาน
- การเปิดโปรแกรม ส่วนประกอบโปรแกรม การแทรก การซ่อนแถบเครื่องมือ การจัดการกับบานหน้าต่าง(ไม่ใช่หน้าต่างที่บ้านน่ะครับ) ของโปรแกรม
- มุมมองในการทำงาน ภาพนิ่ง เค้าร่าง การซ่อนเค้าร่าง ภาพนิ่ง มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง การปรับขนาดมุมมองการเปลี่ยนโทนสี การปิดโปรแกรม
- การเริ่มต้นการใช้ภาพนิ่ง เค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การพิพม์ข้อความลงในภาพนิ่ง การเพิ่มภาพใหม่ การเปลีั่ยนลำดับของภาพนิ่ง การสำเนาภาพนิ่ง การลบภาพนิ่ง การบันทึกและการใช้งานนำเสนอ การส้รางภาพนิ่งใหม่/อัตโนมัติ
- การจัดและตกแต่งข้อความ การย้ายข้อความ การปรับขอบเขตข้อความ ตำแหน่งข้อความ จัดรุปแบบอักษร การปรับระยะห่างบรรทัด การใส่หัวข้อย่อย การแทนที่แบบอักษร การค้นหาและแทนที่
- การตกแต่งภาพนิ่ง พื้นหลัง ลักษณพิเศษ ใส่รูปภาพ เอฟเฟค การจัดการรูปภาพ การหมุน การขยาย การย่อ การปรับแต่งข้อความศิลปฺ์
- การสร้างตาราง ปรับแต่งตาราง การสร้างแผ่นภูมิ เปลี่ยน แทรก จัดรุปแบบ การลบ แผนภูมิ
- CAI คือ ........โปรแกรมช่วยสอน
- บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
- การนำเสนอผลงาน การเตรียม การทำภาพนิ่ง การซ่อนภาพนิ่ง รูปแบบการเปลี่ยนภาพนิ่ง การเลือกรุปแบบการแสดงข้อความ การใส่ลักษณะพิเศษ การตั้งเวลาเล่นภาพนิ่ง การใช้ปุ่มปากกา การขยายเต็มจอ
- การพิมพ์เอกสาร การตั้งค่าหน้ากระดาษ คำสั่งพิพม์ ตัวอย่างก่อนพิมพ์

TOP

เนื้อหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Internet and Email

Internet และ E-mail

มันคืออะไร..........
ประโยชน์ ........
การก่อกำเนิด.......
ในประเทศไทย..........
อุปกรณ์การต่ออินเตอร์เน็ต............
โมเด็ม ISP ตัวเชื่อมอินเตอณ์เน็ต การต่อแบบ dial up ADSL บรอดแบนด์ คือ
โปรแกรมม บราวเซอร์ IE ไฟฟอก โอเปร่า แมกท่อน โครม
ชื่อเว็บสำคัญๆๆๆ
ส่วนต่างๆๆของ บราวเซอร์ IE
เว็บไซต์ คือ อะไร
โดเมนเนม (domain)
มาจากไหน..........
เว็บบอร์ด คือ ..........
การค้นหาข้อมุลในอินเตอร์เน็ต ด้วย google wikipedia
การโหลดงาน การเซฟรูป
การดูหนัง ฟังเพลง
การดาวน์โหลดคือ...................

E-mail คือ ...........
รูปแบบของ อีเมลล์
เครื่องหมาย @ เรียกว่า แอสซายน์
การสมัครใช้อีเมลล์ hotmail
การใช้งาน การรับส่ง การแนบไฟล์ การโหลดงานออกจากเมลล์ การกรองสแปม การลบเมลล์ การ FW เมลล์ การสร้างกล่องเก็บจดหมายส่วนตัว การบันทึก อีเมล์เพื่อนๆ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ตอบกลับ 1# namwan

TOP

ขอบคุณค่ะ
tata

TOP

ขอบคุณคะ

TOP

ขอบคุณคับ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง