วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2502
เป็นปีที่ 14 ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำ แนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญใน
ฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2499
บรรดาบทกฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า จำ นวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์
และภายในระยะเวลาที่กำ หนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายข้ามปี หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และระยะ
เวลาที่กำ หนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี
พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำ หรับปีงบประมาณนั้น
หนี้ หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของ หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอัน
เกิดจากการกู้ยืม การคํ้าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิต หรือจากการอื่นใด
เงินประจำ งวด หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลา
หนึ่ง
ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง การเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า สำ นักงานหรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐ แต่ไม่รวม ตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า
(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ


ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

BUDGET2502.pdf (113.67 KB)

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาสาระ

TOP

ตอบกลับ 1# MK-JOB

TOP

ขอบคุณ mk  มากกกกก

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ตอบกลับ 1# MK-JOB

ขอบคุณจ้า

TOP

จร้า

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณคะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง