วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

เเนวข้อสอบ ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ 2544 (พร้อมเฉลย)

1.    คณะรัฐมนตรีมีมติให้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยอาศัยกฎหมายข้อใด

ก.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28

ข.     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 16 และมาตรา 26

ค.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 และมาตรา 29

ง.      ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูกต้อง

จ.     ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง

ตอบ จ

2.       ผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 คือ

ก.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                              ข.  ปลัดกระทรวงกลาโหม

ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง.  นายกรัฐมนตรี

จ.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง

ตอบ ง

3.       ข้อมูลข่าวสารลับหมายความว่า

ก.    ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย

ข.     ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ

ค.    ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชนแต่อยู่ในความครอบครองของรัฐ

ง.      ข้อ ก และข้อ ข  ถูกต้อง                              จ.  ข้อ ข และข้อ ค  ถูกต้อง

ตอบ ง

4.           หัวหน้าหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข.  ปลัดจังหวัด            ค.  นายกเทศมนตรี   

ง.  ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย                        จ.  ประธานสภาตำบล

ตอบ ข

5.           ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับแบ่งประเภทชั้นคือ

ก.    แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด          ข.  แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ลับเฉพาะ

ค.  แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ                  ง.  แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับสุดยอด ลับมาก ลับ

จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ค

6.           ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือ

ก.  ชั้นความลับที่สุด         ข.  ชั้นความลับมาก      

ค.  ชั้นความลับ              ง.  ชั้นความลับเฉพาะ      จ.  ชั้นความลับสุดยอด

ตอบ ข

7.           ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ

ก.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                                   ข.  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร

ค.  นายตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป                           ง.  ปลัดจังหวัด

จ.  ประธานสภาตำบล

ตอบ จ

8.           หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ จะดำเนินการอย่างไร

ก.    แสดงชั้นความลับลงเอกสารกลางหน้ากระดาษบนและล่างทุกหน้ากระดาษด้วยหมึกสีแดง

ข.     แสดงชั้นความลับลงแผนที่หรือภาพเขียนกลางหน้ากระดาษด้านบนและด้านล่างทุกหน้าด้วยหมึกสีน้ำเงิน

ค.    แสดงชั้นความลับลงที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือจานบันทึกด้วยหมึกสีแดง

ง.      ข้อ ก และข้อ ค ถูกต้อง จ.  ถูกทุกข้อ

ตอบ จ

9.    ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก.    การปรับชั้นความลับต้องให้ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ข.     การแก้ไขความลับให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมหรือลบออกแล้วแสดงเครื่องหมายชั้นความลับทกำหนดใหม่ใกล้ชั้นความลับเดิม

ค.    ข้อมูลข่าวสารที่มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยให้มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดให้ถือว่ายกเลิกชั้นความลับนั้นแล้ว

ง.      ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง                        5.   ข้อ ก และข้อ ค ถูกต้อง

ตอบ จ

10.   ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

ก.    หัวหน้าส่วนราชการ                                    ข.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กำหนดชั้นความลับ

      ค.  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ                         ง.  รองนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับมอบหมาย

      จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ค

11.   ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก.    การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องบรรจุซองทึบแสงมั่นคงข้อข้อมูลข่าวสารลับนั้น

ข.     การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคงระบุชั้นความลับให้ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านล่าง

ค.    การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคมก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุญาต

ง.      ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง                               จ.   ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง

ตอบ ค

12.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.    การยืมข้อมูลข่าวสารลับจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน

ข.     ชั้นความลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการรั่วไหลให้ผู้กำหนดชั้นความลับสั่งทำลายได้

ค.    ชั้นความลับชั้นลับทำลายได้ต้องส่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อนจึงมีคำสั่งทำลายได้

ง.      คณะกรรมการการทำลายข้อมูลข่าวสารลับประกอบกรรมการไม่เกิน 3 คน

จ.     การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใดให้กระทำได้เมื่อมีคำสั่งให้เปิดเผยโดยไม่มีเงื่อนไข

ตอบ ง

13.   ใบปิดทับข้อมูลข่าวสารลับชั้นความลับที่สุดเป็นสีใด

ก.  สีแดง                   ข.  สีน้ำเงิน                   ค.  สีเหลือง               ง.  สีดำ

จ.  สีใดก็ได้ตามที่หัวหน้าหน่วยราชการสั่งการ

ขอบคุณ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ตอบกลับ 1# MK-JOB

TOP

Thanks..........................................

TOP

ขอบคุณคะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณคนให้แนวคะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง