วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

แชร์ข้อสอบพัฒนาชุมชน 5/2/2555

เพื่อนจำข้อไหนได้มาแชร์กันได้ประเมินตัวเองเบื้องต้นว่าจะได้ไปต่อ ภาค ค.ไหมค่ะ
1)ข้อใดถูกต้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖
2)หนังสือสั่งการ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ประกาศ ณ วันที่.......................
3)ข้อใดไม่ใช่งานสารบรรณจัดซื้อครุภัณฑ์
4)ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ มีถึงบุคคลภายนอก
5)บรรณสาร*ยถึงหนังสือราชการ (ผิดอ่ะ)
6)ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่ออย่างไรระดับกรมและกอง
7)ข้อใดไม่ถูกต้อง หนังสือประทับตราการแจ้งงบประมาณ
8)ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือสั่งการ (จำคำตอบไม่ได้)9-12)ข้อให้เลือกมี 4 ข้อ) 1.หนังสือภายนอก 2.หนังสือประชาสัมพันธ์ 3. หนังสือภายใน 4.คำสั่ง  ตอบ หนังสือประชาสัมพันธ์ ตัวเลือกมี  ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว *กข้อเป็นหนังสือภายนอก
42)แถลงการณ์คือ?บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ
43)รายงานการประชุมคือหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
44)หนังสือรับรองให้ประทับตราส่วนราชการที่ใดประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่าย (ตอบผิดอ่ะ)
13)รายงานการประชุมให้บันทึกอะไรก่อน (ผิด*กละ)รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้นหรือถามว่าข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติ หรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ14)ผู้เข้าร่วมประชุม*ยถึง
ผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
15)หนังสืออื่นตามระเบียบเพิ่มเติมอะไรมา ตอบซีดีหรือป่าว
16)หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และให้มีสำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ
17)หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วยโดยปกติให้ส่งสำเนาไปให้ทราบโดยทำเป็นหนังสือประทับตรา
18)หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ
19)หนังสือรับให้ทำอย่างไร (ผิดอ่ะ) จัดลำดับความสำคัญ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ แยกละส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
20)เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือ หรือใบรับ
21)การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ส่งหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น พร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บไปให้หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น ๆ
22)หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคำว่า ห้ามทำลายด้วยหมึกสีแดง
23)อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
24)หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎ*ยหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
25)หนังสือเรื่องทำบุญประจำปีนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
26)ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๕ ปี
27)หนังสือที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น ให้จัดทำบัญชีหนังสือครบ ๒๕ ปี ที่ขอเก็บเองส่งมอบให้กองจด*ยเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
28)หนังสือที่ยังไม่ถึงกำหนดทำลาย ซึ่งส่วนราชการเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญและประสงค์จะฝากให้กองจด*ยเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
29)การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบ*ย
30)คณะกรรมการทำลายหนังสือ ตอบผิดอ่ะ 3คน ประธานและกรรมการ2คนงุงิ
31)คณะกรรมการทำลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้  พิจารณาหนังสือพิจารณาหนังสือ
32)ตราชื่อส่วนราชการระหว่างวงนอกและวงในซ้อนกันมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่างของตรา
33)แบบคำสั่งที่ถูก   
คำสั่งกรมอาชีวศึกษา         
ที่ 105/2555     
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
34)แบบตรารับหนังสือ
35)นร  ตัวย่อ สำนักนายกรัฐมนตรี
36)เลขที่หนังสือ 2 ตัวแรก กระทรวง ทบวง
37)คำลงท้ายหนังสือ พระภิกษุสงฆ์  ขอนมัสการด้วยความเคารพ
38)ลงลายมือชื่อ กรณีมียศให้พิมพ์คำเต็มของยศไว้หน้าลายมือชื่อ และพิมพ์ชื่อเต็มไว้ใต้ลายมือชื่อ (ผิดอ่ะ)   
ลงชื่อ  ว่าที่ร้อยตรี   xxxxxxxxxxxxxxx
                    ชื่อเต็ม
39)ปฏิบัติหน้าที่แทน ไม่มีผู้ดำรงค์ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปฏิบัติแทน
40)วันที่หนังสือราชการภาษาอังกฤษ  1  January B.E. 2555 (2012) ผิดอ่ะไปตอบมี คอมมา
41) ขึ้นต้นเรียนนายกรัฐมนตรี  Excellency

26)ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๕ ปี หรือว่า  20  ปี อะคะ

TOP

ข้อ 42.ถามว่าประกาศ ?ไม่ใช่หรอคะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง