วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สพป.อุดรธานี เขต 1 รับธุรการโรงเรียน (21-27 มี.ค.55)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  กรณีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียนว่างลง  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนมาก  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๒๑๐  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน             ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน   โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
๑.๒ ภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
      ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  ต้องปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายจนครบทุกด้าน  ดังนี้
๑.๒.๑ งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือ
ราชการต่าง ๆ  รวมทั้งระบบ  E-Office
     ๑.๒.๒ งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑.๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การสำรวจ
และบันทึกข้อมูล  การจัดทำรายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ  ICT
๑.๒.๔ งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ
ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  หรือติดต่อราชการ
     ๑.๒.๕ งานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
         ๑.๓ อัตราที่จ้าง  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่  
๒ โรงเรียนขึ้นไป  จำนวน  ๙  อัตรา
    ๑.๔  อัตราค่าจ้าง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๑๔๐  บาท  เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่  ๑
พฤษภาคม  ๒๕๕๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕  (หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนเงินงบประมาณมาให้จะดำเนินการทำสัญญาจ้างต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
๒.๒ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.   การรับสมัคร  
      ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่  ๒๑-๒๗  มีนาคม
๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

๔.หลักฐานเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)  และถ่ายในครั้งเดียวกันจำนวน  ๓  รูป
๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา(ยังไม่หมดอายุ)จำนวน  ๑  ฉบับ
๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน  ๑  ฉบับ
๔.๔ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีฉบับจริงพร้อมสำเนา (ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
คือวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๕)จำนวน  ๑  ฉบับ
๔.๕ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา (ถ้ามี)จำนวน  ๑  ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐบาล (ฉบับจริง) ออกไว้ไม่เกิน
๑ เดือน  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙จำนวน  ๑  ฉบับ
     ๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว/
ชื่อสกุลฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน  ๑  ฉบับ

๕.เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสมัครคัดเลือกครั้งนี้เป็นโฆฆะสำหรับผู้นั้น  อนึ่ง สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง (เว้นแต่เอกสารตามข้อ ๔.๖) หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม  ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  มิได้  จะไม่ได้รับการพิจารณา  จัดจ้าง  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น

๖.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  และทางเว็บไซต์  http://www.udn1.net

๗.การคัดเลือก  
จะดำเนินการคัดเลือก  โดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์  โดยในวันที่  
๒๑ เมษายน  ๒๕๕๕    ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
สอบข้อเขียน  ดังนี้
๑. งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ  E-Office
๒. งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแล  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. งานข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การสำรวจและบันทึก  การจัดทำรายงานข้อมูล  จัดส่งและ   รับข้อมูลในระบบ  ICT
๔. งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ  ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
สอบสัมภาษณ์

๘.   เกณฑ์การตัดสิน  
      ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดย
เรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ  หากผลรวมคะแนนเท่ากันให้ใช้คะแนนการสอบข้อเขียนที่สูงกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่าก่อน  หากได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์ที่สูงกว่าเป็นผู้ได้ลำดับก่อน  หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๙.การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสรรเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
จากมากไปหาน้อย  ภายในวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๑  และจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้เป็นเวลา  ๒  ปี  นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป  หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ  หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        ขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  หรือไม่ได้รับการโอนงบประมาณในการสั่งจ้าง

๑๐.   การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้าง  
       ๑๐.๑ จะถือประกาศผลการคัดเลือก  เป็นการเรียกมารายงานตัวทำสัญญาจ้างใน     
ครั้งแรก  จำนวน  ๙  อัตรา  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ จะถูกยกเลิกการจ้าง  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ภายหลังมิได้
       ๑๐.๒ สำหรับการจ้างครั้งต่อไป  กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลัง จะประสานทาง
โทรศัพท์ หรือมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ที่จะได้รับการสั่งจ้างเป็นรายบุคคล
ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
       ๑๐.๓ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  เป็นอันยกเลิกกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
     ๑๐.๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว
     ๑๐.๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การสั่งจ้าง
     ๑๐.๓.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้างในวันเวลาที่กำหนด
     ๑๐.๓.๔ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง

๑๑.   การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก  
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ในครั้งแรก  มาจัดทำสัญญาจ้างกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ในวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ - วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1                  
ที่อยู่ : 7/7 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000                  
               


thank,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง