วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นครศรีธรรมราช

เฉลย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1  พรบ. 40 ข้อ(จำได้แค่ 33ข้อ) นครศรีธรรมราช

1.อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร***ประชาชนชาวไทย
2.พรบ.กระจายอำนาจบังคับใช้เมื่อ***ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
3.ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่า***คณะกรรมการจังหวัด/คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด/ที่ปรึกษาจังหวัด/ที่ปรึกษาผู้ว่า
4.การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ. ต้องได้รับมัติจากใคร***คณะกรรมการจ้าราชการ อบจ./คณะกรรมการกลาง อบจ.
5.การแต่งตั้ง ถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร***คณะกรรมการจ้าราชการ อบจ.
6.ข้อใด้ไม่ใช้การบริหารใน กระทรวง ***สำนักปลัดกระทรวง/กรม/สำนักนายก/กอง
7.หนังสือเวียน คือ***โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน/ผู้รับที่เดียวกัน/ซองแบบเดียวกัน/
8.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มาจาก***คัดเลือก/แต่งตั้ง/เลือกตั้ง/สรรหา
9.คณะกรรมการ ก.พ.ร มีวาระกี่ปี*** 4 ปี
10.ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่น ของประชาชน ***ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น/เสนอร่างกฎหมาย/ตรวจงบประมาณ/ถูกทุกข้อ
11.นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ ยังไงกับ นายก อบต.  *** ยับยั้ง นายก อบต.
12.นายอำเภอยับยั้ง ***ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอน
13.ใครเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ กระจายอำนาจ 2542***หัวหน้า สนง.การกระจายอำนาจ
14.หน่วยงานรัฐ ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าดู ควรอุทรธ์ต่อใคร***คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
15.ข้อใดไม่ควรลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเษกษา ***ประวัติสุขภาพ
16.หน่วยงานรัฐ ไม่ให้ประชาชนเข้าดูข่าวสาร อุทรธ์ภายในกี่วัน***30 วัน
17.การโอนภารกิจให้ อบต. ***ออกกฎหมายบังคับใช้ใน อบต.
18.สำนักนายกรัฐมรตรี มีหน้าที่***เกี่ยวกับการเมือง
19.การบริหารบ้านเมืองที่ดี เน้นใครเป็นจุดสำคับ***ประชาชนเป็นหลัก
20.กรณี สภา อบต.ไม่รับหลักการงบประมาณ คือ***นายอำเภอแต่งคณะกรรมการตรวจสอบ
21.รายงานการประชุมจัดเป็นหนังสือ***รัฐจัดทำขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ
22.การร่างหนังสือ เพื่อ ***ร่างเป็นโครงสร้างคร่าวๆ/จัดลำดับ/
23.การเก็บหนังสือ ปกติ เก็บไว้กี่ปี *** 10 ปี
24.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ เป็นองค์ใด***องค์กอื่นตามรัฐธรรมนูญ
25.เมื่อไม่มี บทบาทบัญญัติบังคับ แก่กรณี ใด***ให้วินิจฉัยตามประเพณีฯ
26.คณะกรรมการ อบต. ควรมี***คณะหนึ่งต่อหนึ่งจังหวัด /คณะหนึ่งต่อตำบล
27.หนังสือประทับตรา จะสมบูรณ์เมื่อ***ลงชื่อกำกับ ตราที่ประทับ
28.อบต. ต้องการฉัน้เงินต้องได้รับมัติจากใคร***สภา อบต.
29.ข้อมูลข่าสารส่วนบุคคล เปิดเผยได้ เมื่อ ***ถูกทุกข้อ
30.การตั้งยุบ โอน ย้าย อำเภอต้องตราเป็น***พระราชกษฏฎีกา
31.ข้อใดไม่ควรมีก็ได้ ในหนังสือราชการ***สิ่งที่ส่งมาด้วย
32.การประชุม อบจ. ต้องมีผู้มาประชุม***กึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม
33.ใครมีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิด ของ อบต.***นายก อบต./นายอำเภอ/ประธานสภา/ผู่ว่า
*****************************************
วิชา คอม คับ
1.   GUI คือ Graphic User  Interface  (การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้)
2.   คีย์บร์อดมาตรฐานมีกี่ปุ่ม ***101 ปุ่ม
3.   ข้อใดสามารถประชุมทางไกลได่***ระบบ วีดีโด คอนเฟอร์เร้น
4.   นามสกุล PowerPoint *** .ppt
5.   ข้อใดคือโปรแกรมด้านกราฟฟิค***paint
6.   โปรแกรมใดใช้พัฒนาเว็บไซค์*** DreamWeaver
7.   ข้อใดมีหน้าที่ประมวลผลกลาง***CPU
8.   เว็บหน้าแรกเรียกว่า*** home page
9.   ใครมีหน้าที่ดูแลเว็บไซค์***Admin
10. ต้องการส่งข้อมูลไปเก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง โดยมีการบริการพื้นที่ ต้องผ่านระบบใด***FTP
11. ข้อใดคือการเก็บข้อมูลโดยต้องผ่านเน็ต***FTP
12. ต้องการเชื่อมต่อ Internet ต้องไปติดต่อองค์กรใด***ISP
13. ต้องการเพิ่มความจุของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องเพิ่มส่วนไหน***Rom/Ram
14. ข้อใดไม่ใช้โปรโตคอล***www
15. หน่วยที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์คือ***bit
16. องค์ประกอบของคอม***นำเข้า+ประมวลผลกลาง+ความจำหลัก+ความจำสำรอง+ส่งออก
17. 1 m มีค่า***1024 kb
18. คอมผิวเตอร์ประเภทใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด***ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
19. ข้อใดคือการประมวลผลแบบเร็ว***กดเงินจาดตู้ ATM
20. เพราะเหตุใด ผู้พัฒนาระบบ จึงใช้ GUI มาใช้พัฒนา***พัฒนาได้เร็ว
21. ซอฟแวร์ระบบ คือ***
22. การแปลคำทีละคำคือข้อใด***interpreter
23. ข้อใดไม่ใช่ฮาร์ดแวร์*** แฮกเกอร์
24. แฮกเกอร์ คือ***ผู้ที่บุกรุกเครื่องผู้อื่นและอยากลองเทคโนโลยี
25. อุปกรณ์ใดไม่ใช้อุปกรณ์ in put***
26. เลขฐาน 10 คือ***0-9
27. เพราะเหตุใดจึงใช้เลขฐาน 2 มาใช้กับคอม***ถูกทุกข้อ
28. สี GRB คือ แดง เขียว น้ำเงิน
29. ข้อใดคือโปรแกรมพร้อมรับคำสั่ง***promt/Root
30. การนำข้อมูล(load)มาเก็บในระบบ ***Loading
31. โปรแกรมใดที่นักบัญชีและการเงิน ใช้กัน ***Exel
32. แถว ตัดกับ คอลลัม เรียกว่า***เซลล์/คอลลัม
33. Microsoft Word ไม่นิยมทำงานใด***จอหมายเวียน/นามบัติ/เกียติบัติ/ปฏิทิน
34. ข้อใดควรทำเป็นหนังือเวียน***หนังสือถืงผู้ปกครองนักเรียน
35. t = 2*5+8/4-2  *** t =  4/10/16/18
36. โปรแกรมใดเหมาะแก่การทำแผนผัง*** java/C++/pascal
37. หาค่าเฉลี่ย Average (B:6,B:10) คือ ***(B:6,B:10)/5
38. การคลิกคำนวล คัลลัมผิด คือ ***
39. ข้อใดเมื่อคลิกเพิ่ม แล้วซิดซ้าย***ตัวเลข/วันที่
40. ทำถึงนำเลขฐาน 2 มาใช้***ถูกทุกข้อ
41. การเข้าแก้ไข Font เข้าเมนูใด***รูปแบบ
42. prin pevew คือ การข้อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
43. ใช้โปรแกรมอะไรทำ databases ***Acess
44. ข้อใดคือเกิดจากการใช้โปรแกรม ***Login/User/I/o
45. ข้อใดไม่ใช้ข้อดีของคอมพิวเตอร์***สามารถหาวิธีแก้ปัญหาเองได้
46. ข้อใด เรียกถูกต้อง*** บิต-ไบท์-คอลลัม-ระเบียง-แฟ้มข้อมูล-databaess
47. ข้อใดคือประโยชน์การนำเทคโนโลยีมาใช้***ความสะดวกสบายของประชาชน ต่อ ภาครัฐ
48. ข้อมูลสารสนเทศ คือ **ประมวลผล/ผ่านการกรอง เรียง สามารถนำไปใช้ได้เลย
49. ข้อใด้ไม่ใช้ผลของการนำเทคโนโลยีมาใช้***ลดพนักงาน/ลดข้อมูลของรัฐ
50. ข้อใดคือ ไซเบอร์ลิงค์***การกำหนดผู้ใช้/การตังเวิร์คกรุ๊ป/การเชื่อมต่อเอกสาร
51. ต้องการเปลี่ยนชื่อ ไฟล์***Rename
52. การ คัดลอด ข้อมูล แผ่นแม่เหล็กเป็นแบบใด***แบบสุ่ม/เรียงลำดับ/กระจ่าย
53. ข้อใดไม่ใช้การอัพเดทข้อมูล***การค้นหาข้อมูล
54. ภาษาใดใช้เขียนเชิงวัตถุ***จาวา
55. นามสกุล Exel *** .xls
56.Paper lease คือ การลดใช้กระดาษ

ขอบคุณนะครับ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณจร้า

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณ

TOP

ขอบคุณ

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

ขอบคุณจากใจจริง

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง