วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

Code แก้อาการติดไวรัส 6 อาการ

ใช้แก้ไวรัสที่มีอาการตอไปนี้
1 หน้าจอไม่มี icon ไรเลย
2 เมนู start หาย
3 กด ctrl + alt + del ไม่ได้
4 นาฬกา หาย
5 usb ใช้ไม่ได้
6 คีบอด กับ เมาร์ ป่วน
ถ้ามีครบ 6 อาการ ใช้เลย แต่ไม่ครบอย่าใช้ดีกว่า

โค้ด
  1. @echo off

  2. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowMyDocs /f

  3. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowRecentDocs /f

  4. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowRun /f

  5. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowMypics /f

  6. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowMyMusic /f

  7. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowMyComputer /f

  8. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowControlPanel /f

  9. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Start_ShowHelp /f

  10. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoDesktop /f

  11. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoStartMenuMorePrograms /f

  12. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoTrayItemsDisplay /f

  13. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v ToolbarsOnTaskbar /f

  14. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoSetTaskbar /f

  15. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v LockTaskbar /f

  16. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoStartMenuPinnedList /f

  17. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoStartMenuMFUProgramesList /f

  18. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoViewContextMenu /f

  19. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NotrayContextMenu /f

  20. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NostartMenuNetworkPlaces /f

  21. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoUserNameInStartMenu /f

  22. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v Noclose /f

  23. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v HideClock /f

  24. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v StartMenuLogoff /f

  25. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v DisableTaskMgr /f

  26. Reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network /v NoEntireNetwork /f

  27. Reg delete HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Microsoft Com Port Manager = svdhost.exe /f

  28. Reg delete HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices /v Microsoft Com Port Manager = svdhost.exe /f

  29. Reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v MSN = winlog32.exe /f

  30. Reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\windows\CurrentVersion\App Paths /v LUALL.EXE /f

  31. Reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v 26825999412303116476151749338835"="C:\\Program Files\\Antivirus 2009\\av2009.exe /f

  32. net share C$ /d

  33. net share D$ /d

  34. net share E$ /d

  35. net share admin$ /d

  36. net share Z$ /d

  37. net share F$ /d

  38. net share G$ /d

  39. net share H$ /d

  40. net share Y$ /d

  41. net share P$ /d

  42. taskkill /f /im rundl132.exe

  43. taskkill /f /im logo_1.exe

  44. taskkill /f /im explorer.exe

  45. taskkill /f /im logo1_.exe

  46. taskkill /f /im Ravmon.exe

  47. taskkill /f /im Eghost.exe

  48. taskkill /f /im Mailmon.exe

  49. taskkill /f /im KAVPFW.EXE

  50. taskkill /f /im IPARMOR.EXE

  51. taskkill /f /im Ravmond.exe

  52. taskkill /f /im 0sy.exe

  53. taskkill /f /im 1sy.exe

  54. taskkill /f /im 2sy.exe

  55. taskkill /f /im 3sy.exe

  56. taskkill /f /im 4sy.exe

  57. taskkill /f /im 5sy.exe

  58. taskkill /f /im 6sy.exe

  59. taskkill /f /im 7sy.exe

  60. taskkill /f /im 8sy.exe

  61. taskkill /f /im 9sy.exe

  62. taskkill /f /im 10sy.exe

  63. taskkill /f /im 11sy.exe

  64. taskkill /f /im 12sy.exe

  65. taskkill /f /im 13sy.exe

  66. taskkill /f /im 15sy.exe

  67. taskkill /f /im 25sy.exe

  68. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\rundl132.exe
  69. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\Dll.dll
  70. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\vdll.dll
  71. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\logo_1.exe
  72. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\Logo1_.exe
  73. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\Logo1.exe
  74. del /f /s /q /a s h %systemdrive%\?sy.exe

  75. del /f /s /q /a s h c:\_desktop.ini> cleanvirus.log
  76. del /f /s /q /a s h d:\_desktop.ini>>cleanvirus.log
  77. del /f /s /q /a s h e:\_desktop.ini>>cleanvirus.log
  78. del /f /s /q /a s h f:\_desktop.ini>>cleanvirus.log  79. IF EXIST %WINDIR%\logo1_.exe attrib %WINDIR%\logo1_.exe -r -h
  80. IF EXIST %WINDIR%\logo1_.exe del %WINDIR%\logo1_.exe
  81. IF EXIST %WINDIR%\logo_1.exe attrib %WINDIR%\logo_1.exe -r -h
  82. IF EXIST %WINDIR%\logo_1.exe del %WINDIR%\logo_1.exe
  83. IF EXIST %WINDIR%\logo1.exe attrib %WINDIR%\logo1.exe -r -h
  84. IF EXIST %WINDIR%\logo1.exe del %WINDIR%\logo1.exe

  85. echo > %WINDIR%\Logo1_.exe
  86. echo > %WINDIR%\logo_1.exe
  87. echo > %WINDIR%\logo1.exe
  88. echo > %WINDIR%\rundl132.exe
  89. echo > %WINDIR%\0Sy.exe
  90. echo > %WINDIR%\vDll.dll
  91. echo > %WINDIR%\1.com
  92. echo > %WINDIR%\exerouter.exe
  93. echo > %WINDIR%\EXP10RER.com
  94. echo > %WINDIR%\finders.com
  95. echo > %WINDIR%\Shell.sys
  96. echo > %WINDIR%\smss.exe
  97. echo > %WINDIR%\kill.exe
  98. echo > %WINDIR%\sws.dll
  99. echo > %WINDIR%\sws32.dll
  100. attrib %WINDIR%\Logo1_.exe +s +r +h
  101. attrib %WINDIR%\Logo_1.exe +s +r +h
  102. attrib %WINDIR%\Logo1.exe +s +r +h
  103. attrib %WINDIR%\rundl132.exe +s +r +h
  104. attrib %WINDIR%\0Sy.exe +s +r +h
  105. attrib %WINDIR%\vDll.dll +s +r +h
  106. attrib %WINDIR%\1.com +s +r +h
  107. attrib %WINDIR%\exerouter.exe +s +r +h
  108. attrib %WINDIR%\EXP10RER.com +s +r +h
  109. attrib %WINDIR%\finders.com +s +r +h
  110. attrib %WINDIR%\Shell.sys +s +r +h
  111. attrib %WINDIR%\smss.exe +s +r +h
  112. attrib %WINDIR%\kill.exe +s +r +h
  113. attrib %WINDIR%\sws.dll +s +r +h
  114. attrib %WINDIR%\sws32.dll +s +r +h

  115. net share c$ /del
  116. net share d$ /del
  117. net share e$ /del
  118. net share f$ /del
  119. net share admin$ /del
  120. net share ipc$ /del


  121. taskkill /f /im av2009.exe
  122. Taskkill /f /im pphcrbgj0ej53.exe /im rhcvbgj0ej53.exe /im lphcps5j0evd3.exe
  123. Taskkill /f /im lphcrbgj0ej53.exe /im pphc1b5j0ead5.exe /im rhc5b5j0ead5.exe
  124. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v WallpaperStyle /t REG_SZ /d 2 /f
  125. REG delete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page" /f
  126. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v OriginalWallpaper /t REG_SZ /d 0 /f
  127. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v ConvertedWallpaper /t REG_SZ /d 0 /f
  128. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v lphcrbgj0ej53 /f
  129. REG add "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page" /t REG_SZ /d about:blank /f
  130. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v Wallpaper /t REG_SZ /d C:\WINDOWS\web\wallpaper\Bliss.bmp /f
  131. REG add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v SCRNSAVE.EXE /t REG_SZ /d C:\WINDOWS\System32\logon.scr /f
  132. REG delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v 26825999412303116476151749338835 /f
  133. REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v NoDispScrSavPage /t REG_DWORD /d 0 /f
  134. REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v NoDispSettingsPage /t REG_DWORD /d 0 /f
  135. REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v NoDispBackgroundPage /t REG_DWORD /d 0 /f
  136. REG delete HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DAD82FF9-610B-488C-A880-F4C25D61F5DD} /f
  137. REG delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects"\{500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} /f
  138. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw\MostRecentApplication /f
  139. REG delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v Somefox /f
  140. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v SMrhcvbgj0ej53 /f
  141. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v SMrhc5b5j0ead5 /f
  142. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion /v rhcvbgj0ej53 /f
  143. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion /v rhc5b5j0ead5 /f
  144. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\rhcvbgj0ej53 /f
  145. REG delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\rhc5b5j0ead5 /f
  146. REG delete HKCU\Software\26825999412303116476151749338835 /f
  147. REG delete HKLM\SOFTWARE\rhcvbgj0ej53 /f
  148. REG delete HKLM\SOFTWARE\rhc5b5j0ead5 /f
  149. rd /s /q "C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Antivirus XP 2008"
  150. rd /s /q "C:\Program Files"\"Antivirus 2009"
  151. rd /s /q "C:\Program Files\rhcvbgj0ej53"
  152. rd /s /q "C:\Program Files\rhc5b5j0ead5"
  153. rd /s /q "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings"\Temp
  154. cd %windir%\system32 & ATTRIB -R -H -S -A lphc1b5j0ead5.exe & DEL /F /Q /A -R -H -S -A lphc1b5j0ead5.exe & ATTRIB -R -H -S -A pphc1b5j0ead5.exe & DEL /F /Q /A -R -H -S -A pphc1b5j0ead5.exe & ATTRIB -R -H -S -A lphcrbgj0ej53.exe & DEL /F /Q /A -R -H -S -A lphcrbgj0ej53.exe & ATTRIB -R -H -S -A blphcrbgj0ej53.scr & DEL /F /Q /A -R -H -S -A blphcrbgj0ej53.scr & ATTRIB -R -H -S -A phcrbgj0ej53.bmp & DEL /F /Q /A -R -H -S -A phcrbgj0ej53.bmp
  155. del /a /s /q /f C:\WINDOWS\Prefetch .*

  156. cd c:\windows
  157. attrib -r -s -a -h scvhosts.exe
  158. attrib -r -s -a -h scvvhosts.exe
  159. attrib -r -s -a -h SCVHSOT.exe
  160. attrib -r -s -a -h SCVVHSOT.exe
  161. attrib -r -s -a -h SCVHOST.exe
  162. attrib -r -s -a -h SCVVHOST.exe
  163. del scvhosts.exe /f
  164. del scvvhosts.exe /f
  165. del SCVHSOT.exe /f
  166. del SCVVHSOT.exe /f
  167. del SCVHOST.exe /f
  168. del SCVVHOST.exe /f
  169. cd c:\wimdows\system32
  170. attrib -r -s -a -h scvhosts.exe
  171. attrib -r -s -a -h scvvhosts.exe
  172. attrib -r -s -a -h SCVHSOT.exe
  173. attrib -r -s -a -h SCVVHSOT.exe
  174. attrib -r -s -a -h SCVHOST.exe
  175. attrib -r -s -a -h SCVVHOST.exe
  176. del scvhosts.exe /f
  177. del scvvhosts.exe /f
  178. del SCVHSOT.exe /f
  179. del SCVVHSOT.exe /f
  180. del SCVHOST.exe /f
  181. del SCVVHOST.exe /f

  182. del C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE /f

  183. del C:\WINDOWS\system32\System.exe /f

  184. del C:\WINDOWS\MPKrnl.dll /f

  185. del C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\ThunderAdvise.dll /f

  186. del C:\WINDOWS\system32\comuidsg.dll /f

  187. del C:\WINDOWS\system32\lweurqhx.dll /f

  188. del C:\WINDOWS\system32\bootvidgj.dll /f

  189. del C:\WINDOWS\system32\imgutilhx2.dll /f

  190. del C:\WINDOWS\system32\inetresdxc.dll /f

  191. del C:\WINDOWS\system32\slbiopfs2.dll /f

  192. del C:\WINDOWS\system32\xolehlpjh.dll /f

  193. del C:\WINDOWS\system32\tscfgwmijxsj.dll /f

  194. del C:\WINDOWS\system32\mstimewd.dll /f

  195. del C:\WINDOWS\system32\ivybluau.dll /f

  196. del C:\WINDOWS\system32\adsntzt.dll /f

  197. del C:\WINDOWS\system32\avicapwm.dll /f

  198. del C:\WINDOWS\system32\twainyy.dll /f
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
กอปปี้ Code ใส่ Notepad แล้วเซฟเป็นไฟล์ .bat แล้วรันนะครับ

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง