วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ในการปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับภารกิจงานของ ต้นสังกัดในการมอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้)
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานจัดการด้านระบบการพัฒนาทักษะ/ความรู้/สมรรถนะบุคลากรตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(3) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง และปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในการพัฒนายกระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นศูนย์อบรม/ค้นคว้าวิจัย/เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าน
(4) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(6) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ การถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยพนักงานราชการต้องสามารถปฏิบัติงานในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมมีความรู้เรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
หน่วยงานต้นสังกัดโดยผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า) สามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการเพิ่มเติมได้ และให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบท้ายสัญญาจ้างเกณฑ์การประเมิน :                            ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และในครั้งที่ 2)    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                           การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากได้คะแนนสอบเท่ากันจะให้     ผู้สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับ          เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จนถึง วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร  B ถนนแจ้งวัฒน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง