วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840 - 11,930 และ 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : (๑)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์  สาขาวิชาช่างกลการเกษตร  หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๒  ปี  ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน  ก.พ.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือระดับที่สูงกว่า  
หรือ
(๒)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  สาขาวิชาพืชศาสตร์  หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร  หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๓  ปี  ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน  ก.พ.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือระดับที่สูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) :  -  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมยาง  พ.ศ.๒๕๔๒
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.๒๕๑๘  แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๐
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.๒๕๑๘  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๑
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒

ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จนถึง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง