วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมทางหลวง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธา   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  ทางวิศวกรรม-ชลประทาน   หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง  และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับ   ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  และ
3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน  ก.พ. ระดับปริญญาโท


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) :  หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
         เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้  ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
     1.1 วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมโยธา เช่น ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทาง      ปฐพีกลศาสตร์  วิศวกรรมขนส่งและจราจร
     1.2  วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้างและบำรุงทาง
     1.3  วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ  งานทางและโครงสร้าง
     1.4  วิชาความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวงและทางหลวงพิเศษ
2.  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)
           ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  จรรยาข้าราชการ  คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
        ทั้งนี้  กรมทางหลวงกำหนดให้สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน  และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว     จึงจะเป็นผู้มีรายชื่อเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จนถึง วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมทางหลวง

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง