วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
(2) รวบรวม ติดตาม จัดทำข้อมูล บันทึกและสรุปรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสาน จัดเตรียมการจัดประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(3) ประสาน/อำนวยความสะดวก
- การสำรองและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน/ออกหนังสือเดินทางราชการ (passport)/ หนังสือลงตราประทับ (visa) ให้แก่คณะผู้แทน ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศหรือในประเทศ
- การรับ-ส่ง/ต้อนรับ คณะผู้แทน/ผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศหรือในประเทศ และคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมการประชุม/หารือราชการกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง/กรม
4. ด้านการบริการ
จัดประชุม/เตรียมการงานพิธีการต่าง ๆ อาทิ ที่พัก ห้องประชุม พาหนะ ของที่ระลึก เป็นต้น


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
2. ความสำคัญของงานวิเทศสัมพันธ์
3. ความรู้เกี่ยวกับงานพิธีการและหลักพิธีการทูต   
4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง