วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) เสนอแนะความเห็น และให้คำปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
2) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของประเทศ
3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ตลอดจนยกร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารหนี้สาธารณะ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหนี้สาธารณะ
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
3) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง