วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) วิเคราะห์โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีความต้องการเงินกู้ และจัดทำแผน
บริหารหนี้สาธารณะ ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาวะตลาดการเงิน เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแหล่งเงินกู้ เงื่อนไขเงินกู้ และเปรียบเทียบต้นทุนการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ในการอนุมัติให้มีการกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ทั้งในและต่างประเทศ
๓) ศึกษา วิจัย และจัดทำบทความทางวิชาการและ/หรือรายงานในหัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง
๔) ศึกษาวิเคราะห์ฐานะเงินคงคลังและดุลเงินสดของรัฐบาลเพื่อกำหนดแผน และกลยุทธ์
ในการดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลและปรับฐานะเงินคงคลัง การกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้ของรัฐบาล ดำเนินการบริหารหนี้และความเสี่ยงจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาล
๕) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
๖) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ และรูปแบบการระดมทุนรายปี ที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ทั้งโครงการที่รัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการลงทุน และหน่วยงานเจ้าของโครงการรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจัดทำแนวทาง และวิธีการระดมทุน สำหรับโครงการลงทุนภาครัฐ (เงินให้กู้ต่อ ค้ำประกัน จากแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ ) ตามที่ระบุไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้และการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเพื่อนำมาให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1)        ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงินการคลัง ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายรัฐบาล
2) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
3) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง