วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) ศึกษาขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นไปตามขอบเขตงานที่ได้รับอนุมัติภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้และระยะเวลาที่กำหนด
2) ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์และกรอบในการติดตามและประเมินผลโครงการและจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ
3) ประสานงานกับหน่วยงานจัดหาเงินกู้และการปรับโครงสร้างหนี้ภายในสำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะให้บันทึกข้อมูล วงเงินกู้ เงื่อนไขการกู้เงินต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโครงการ
เพื่อรองรับการบริหารการเบิกจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต่อไป
4) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ และรูปแบบการระดมทุนรายปี ที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ทั้งโครงการที่รัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการลงทุน และหน่วยงานเจ้าของโครงการรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจัดทำแนวทาง และวิธีการระดมทุน สำหรับโครงการลงทุนภาครัฐ (เงินให้กู้ต่อ ค้ำประกัน จากแหล่งเงินในประเทศและต่างประเทศ) ตามที่ระบุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ
5) จัดทำรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุนภาครัฐที่ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ
6) พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์แผนและการบริหารโครงการ รวมทั้งกำหนดแนวทางและขั้นตอนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมโครงการ กำหนดตัวชี้วัดผลกระทบการวัดผลการดำเนินงาน
7) กำกับดูแลฐานข้อมูลโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อผู้ใช้บริการ
8) ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ในสาขา Mass Transit ระบบราง คมนาคม ขนส่งสื่อสาร พลังงาน การศึกษา และที่อยู่อาศัย


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
2) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน และการบริหารจัดการโครงการเงินกู้
3) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง