วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

แนวข้อสอบจริยธรรมตำรวจล่าสุด!!!

มี 10 ข้อคับ..ยากเหมือนกัน...-*-

จริยธรรมของตำรวจล่าสุด!!!
1)  การข่มใจตนเอง ให้ประพฤติอยู่ใน ความสัตย์ ความดี ตรงกับหลัก ฆราวาสธรรมข้อใด
  1. สัจจะ
2. ทมะ
3. ขันติ
4. จาคะ  
เฉลย :  ข้อ 2
2) หลักจริยธรรมของตำรวจ "ความยุติธรรม ควรใช้คู่กับหลักธรรมใด"
1. อดทน
2. เมตตา
3. ซื่อสัตย์
4. ศรัทธา
เฉลย : ข้อ 3

3) ข้อใดเป็นธรรมคุ้มครองโลก
1.  ขันติ โสรัจตะ
2.  หิริ โอตัปปะ
3.  สติ สัมปะชัญญะ
4.  บุญกิริยาวัตถุ
เฉลย : ข้อ 2

4) หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจคือข้อใด
1. กองบัญชาการศึกษา
2. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
3.  สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
4. ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
เฉลย : ข้อ 1

5)  พ.ต.อ. นพ.พิทักษ์ สันติราษฎร์ เป็นแพทย์ประจำอยู่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเลือกปฏิบัติจริยธรรมตามข้อใด
  1. ยึดถือเฉพาะประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551


2. ยึดถือหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของแพทย์
3. ต้องปฏิบัติทั้งข้อ 1 และ 2
4. ไม่ต้องยึดถือจริยธรรมแพทย์ เพราะแพทย์มีจิตสำนึกและความเป็นแพทย์สูง
เฉลย : ข้อ 3

6) ถ้าข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปได้อย่างน้อยกี่ลำดับชั้น
1. 1 ลำดับขั้น
2. 2 ลำดับชั้น
3. 3 ลำดับชั้น
4. 4 ลำดับชั้น
เฉลย : ข้อ 3
7) ธรรมะข้อใดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนถาวร
1.  พรหมวิหาร 4
2.  อิทธิบาท 4
3.  สังคหวัตถุ 4
4.  พละ 4
เฉลย : ข้อ 2
8) คุณธรรมข้อใดเป็นไปเพื่อสันติภาพ
1. เมตตา กรุณา
2. ซื่อสัตย์
3. เสียสละประโยชน์ส่วนตน
4.  --  
เฉลย : ข้อ 1
9) ข้อใดเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

1.  คุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติ
2.    -
3.    -
4.   -  
เฉลย : ข้อ 1
10) การที่ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนทั้งการกระทำ และ คำพูด ซึ่งตรงกับหลักธรรมในข้อใด
  1. จรรยาบรรณ
  2. จริยธรรม
  3. อุดมคติ
  4.  -
เฉลย : ข้อ 2

  ------------------------------

มี 10 ข้อคับ..ยากเหมือนกัน...-*-

จริยธรรมของตำรวจล่าสุด! ...
ต้นฉบับโพสโดย buddyid4 เมื่อ 17-6-2010 15:23ขอบคุณมากครับ

TOP

ขอบคุณครับ

TOP

ขอบคุณครับ

TOP

ขอบคุณมากกกก ค่ะ

TOP

dee jung kub sudyod

TOP

เยี่ยมยอดวรยุทธที่สุดครับท่าน

TOP

ขอบคุณครับ

TOP

ขอด้วยคน

TOP

ขอบคุณมากน่ะคะ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง