วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
-------------------------------------


ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11
ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เงินเดือน 7,100 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 9 อัตรา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
สานักประชาสัมพันธ์เขต 5
2. งานห้องเทปโทรทัศน์ - เครื่องฉาย ฝ่ายช่างเทคนิค
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต สานักประชาสัมพันธ์เขต 5
3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
สานักประชาสัมพันธ์เขต 8
4. ส่วนพัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ์ สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
5. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
6. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
7. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
9. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
หมายเหตุ ตาแหน่งดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมการรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ http://job1.prd.go.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ann_3.pdf (99.27 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง