วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติที่รับสมัคร
1.1 เพศชาย / หญิง
1.2 ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ นิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ และทางด้านศึกษาศาสตร์
1.3 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดี
1.4 มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
1.6 มีความสามารถในการเขียนโครงการ

2. การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล
ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

3. กำหนดการสอบคัดเลือก
3.1 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2552
ณ กองบริหารงานบุคคล และทางเว็บไซด์ www.rmutl.ac.th
3.2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ณ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
3.3 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ กองบริหารงานบุคคล และทางเว็บไซด์ www.rmutl.ac.th
3.4 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2552

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 สำเนาใบปริญญาบัตร และหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
4.6 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ –สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.8 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.9 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
4.10 อื่น ๆ (ถ้ามี)

5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุเป็นพนักงานตามพันธกิจต้อง เป็นผู้สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องได้รับคะแนนรวมสูงสุดในตำแหน่งนั้น ๆ

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง