วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมการค้าต่างประเทศ รับนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2552)

กรมการค้าต่างประเทศ รับนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2552)
ประกาศรับสมัคร :  14 ธันวาคม 2552
รายละเอียด :   กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติ ศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์และสถิติทางสถิติประยุกต์ ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

- มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เป็นอย่างดี สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

ผู้ประสงค์ขอและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 200 บาท

สมัครทางไปรษณีย์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครทาง ไปรษณีย์ดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขัน และแบบบัตรประจำตัวสอบแข่งขันที่ www.dft.moc.go.th และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบแข่งขันให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเอง เตรียมไปรษณีย์ธนาณัติ 216 บาท (เป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 200 บาท ค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งบัตรประจำตัวสอบแข่งขัน พร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัคร 16 บาท) สั่งจ่ายในนาม น.ส.เยาวนุช บริสุทธพงศากุล ปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี 11000 โดยชื่อผู้ฝากเงินต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น ในกรณีชำระเงินไม่ครบตามที่กำหนด กรมการค้าต่างประเทศจะไม่รับสมัครสอบแข่งขัน และให้จัดส่งใบสมัคร แบบบัตรประจำตัวสอบแข่งขัน ไปรษณีย์ธนาณัติ ซองจดหมาย ขนาด 11x22 ซม. โดยจ่าหน้าซองถึงตนเอง และหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ไปยัง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ กรม กรมการค้าต่างประเทศ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็น วันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน สำหรับการออกเลขประจำตัวสอบแข่งขันทางไปรษณีย์ เมื่อกรมการค้าต่างประเทศได้รับใบสมัครในวันใดก็จะออกเลขประจำตัวตามลำดับใน วันนั้น โดยจะออกเลขประจำตัวเรียงลำดับต่อจากเลขประจำตัวสุดท้ายที่ออกให้แก่ผู้ที่ ยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง ณ กรมการค้าต่างประเทศ ในวันดังกล่าว ใบสมัครสอบแข่งขันที่ส่งหลังวันที่ 22 ธันวาคม 2552 จะไม่รับสมัครทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อทาง โทร. 0-2547-4846 หรือ 0-2547-5115

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการสอบผ่านภาค ก.

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร หรือประกาศ นียบัตร ใบรายงานผลการศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษามาได้ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับแล้ว โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อ กำกับไว้ด้วย ผู้ที่สอบแข่งขันได้เมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำหลักฐานตัว จริง พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.กำหนดมายื่นด้วยที่อยู่ :  44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
Tel / Fax :  0-2547-4846 หรือ 0-2547-5115

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง