Board logo

ชื่อกระทู้: รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: MK-JOB    เวลา: 4-11-2011 09:02     ชื่อกระทู้: รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับโอนเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.พ.อ. กำหนดตามนัยหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(4) /ว 1607 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงประกาศรับสมัครรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา


อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2