Board logo

ชื่อกระทู้: กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: MK-JOB    เวลา: 21-4-2017 00:26     ชื่อกระทู้: กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของหน่วยงาน
4) แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องระบบคอมพิวเตอร์
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยให้เรียงลำดับที่ได้จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เท่านั้น ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 จนถึง วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมการขนส่งทางบก


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2