Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน(สสจ.ประจวบคีรีขันธ์) [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 29-1-2018 02:05     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน(สสจ.ประจวบคีรีขันธ์)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน(สสจ.ประจวบคีรีขันธ์) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน(สสจ.ประจวบคีรีขันธ์)
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2