Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 28-6-2018 16:39     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน ด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานรังวัด การคำนวณงานรังวัด และความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่


ทักษะ/สมรรถนะ : ทักษะ

ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะด้านการคำนวณ ทักษะด้านการจัดการข้อมูล

สมรรถนะ

1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- การทำแผนที่ตามคำขอประกอบกิจกรรมด้านแร่และโลหกรรม       

2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- พ.ร.บ.ด้านแร่และโลหกรรม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2