Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 31-8-2018 01:02     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500  บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) :         ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
        (๑) ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
        (2) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล
        (3) ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
        (4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง


ทักษะ/สมรรถนะ : -------------

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 จนถึง วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2