Board logo

ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 15-12-2018 00:37     ชื่อกระทู้: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข่อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
4. เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง
เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
8. รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางาน เครื่องการติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
9. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
10. ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) :         1. ความรู้ด้านการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ
          2. ความรู้ด้านการประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล
        3. ความรู้ด้านการกำหนดคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ
        4. ความรู้ด้านเขียนชุดคำสั่งข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
        5. ความรู้ด้านทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
        6. ความรู้ด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์
และระบบข้อมูล
        7. ความรู้ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
        8. ความรู้ด้านการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ
        9. ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแผน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
        10. ความรู้ด้านมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2