Board logo

ชื่อกระทู้: กรมหม่อนไหม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 11-1-2019 10:18     ชื่อกระทู้: กรมหม่อนไหม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางออกแบบสิ่งทอ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทางออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ทางการออกแบบเครื่องแต่งกาย ทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ทางการออกแบบแฟชั่น และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการผลิตผ้าไหม ลวดลายผ้าการพัฒนาลวดลายผ้าจากการออกแบบลวดลายและหรือโครงสร้างผ้า ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านปฏิบัติงาน
1.ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และกระบวนการเกี่ยวข้องในการผลิตผ้าไหมและลวดลายผ้า
2.วิเคราะห์และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผ้าไหม
3.ศึกษา วิเคราะห์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาลวดลายผ้าจากการออกแบบลวดลายและหรือโครงสร้างผ้าเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ด้านการวางแผน
1.วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก เพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และพัฒนาลวดลายผ้า
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและภูมิภาคโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการผลิตผ้าไหมและลวดลายผ้าตามที่กำหนดไว้
2.ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และการพัฒนาลวดลายผ้าเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ด้านการบริการ
1.รวบรวม จัดทำข้อมูล จัดทำรายงาน สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และการพัฒนาลวดลายผ้าเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และเพื่อใช้ในการปฏิบัติกงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
2.ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการผลิตผ้าไหมลวดลายผ้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานและเผยแพร่แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
2.การพัฒนาลวดลายและโครงสร้างผ้า
3.การสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมหม่อนไหม


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2