Board logo

ชื่อกระทู้: กรมพัฒนาที่ดิน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 22-4-2019 20:26     ชื่อกระทู้: กรมพัฒนาที่ดิน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน         โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน        
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : (1)        ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
(2)        ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : (1)          ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2)        ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ได้แก่
        -        ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร
        -        การอนุรักษ์ดินและน้ำ
        -        การวางแผนการใช้ที่ดิน
        -        การจัดการดิน
        -        การปรับปรุงบำรุงดิน
        -        ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 จนถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาที่ดิน


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2