Board logo

ชื่อกระทู้: กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 22-4-2019 20:44     ชื่อกระทู้: กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน         โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : (1)        ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
(2)        ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : (1)          ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2)        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3)         ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60
(4)        ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management information System)
(5)        ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6)        ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
(7)        ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 จนถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาที่ดิน


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2