Board logo

ชื่อกระทู้: กรมการค้าภายใน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 18-12-2019 19:52     ชื่อกระทู้: กรมการค้าภายใน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมการค้าภายใน ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,6500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. (หากผู้สมัครสอบรายใดใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่รับสมัครสอบ ให้แนบสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ของวุฒิที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มาด้วย)


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(ตามประกาศรับสมัครฯ)

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
(2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
(4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(6) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


ทักษะ/สมรรถนะ : (ตามประกาศรับสมัครฯ)

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมการค้าภายใน


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2