Board logo

ชื่อกระทู้: กรมการค้าภายใน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 18-12-2019 19:54     ชื่อกระทู้: กรมการค้าภายใน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,6500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัด
และควบคุม
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. (หากผู้สมัครสอบรายใดใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่รับสมัครสอบ ให้แนบสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ของวุฒิที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มาด้วย)


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(ตามประกาศรับสมัครฯ)

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
(2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายชั่งตวงวัด และบริหารงานชั่งตวงวัดของกรมการค้าภายใน
(3) ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเนื้อหาความรู้ด้านกลศาสตร์ ไฟฟ้า และอิเล็กทอนิกส์

ทักษะ/สมรรถนะ : (ตามประกาศรับสมัครฯ)

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมการค้าภายใน


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2