Board logo

ชื่อกระทู้: กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: namwan    เวลา: 18-12-2019 19:55     ชื่อกระทู้: กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าภายใน ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. (หากผู้สมัครสอบรายใดใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่รับสมัคร ให้แนบสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ของวุฒิที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มาด้วย)


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(ตามประกาศรับสมัครฯ)

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
๒) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า


ทักษะ/สมรรถนะ : (ตามประกาศรับสมัครฯ)

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมการค้าภายใน


ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2