Board logo

ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: MK-JOB    เวลา: 18-12-2009 02:11     ชื่อกระทู้: พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗

พระราชบัญญัติ
จัดสรรเงินภาษีสุรา
พ.ศ. ๒๕๒๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็นปีที่ ๓๙ ในรัชลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.
๒๕๒๗”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.
๒๕๑๗
มาตรา ๔ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราเสียภาษีสุราเพิ่มขึ้น
ร้อยละสิบของภาษี
ภาษีสุราที่จะต้องเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
มาตรา ๕ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราส่งมอบ
เงินภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรา ๔ ให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยหักค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละห้าของเงิน
ภาษีที่เก็บได้

ดาวโหลดเอกสาร

ไฟล์แนบ: 00198.PDF (18-12-2009 02:11, 48.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 500
http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=573&k=c5215e5da5e7d6e592e0a548ef2512ff&t=1579572420&sid=RCJdk1
ผู้โพสต์: yayaying    เวลา: 26-2-2010 16:19

ขอบคุณคะ
ยินดีต้อนรับสู่ [ MK-JOB ] ตลาดงานออนไลน์ (http://www.mk-job.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2