วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางวิศวกรรมโลจิสติกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เครื่องจักร และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

ทักษะ/สมรรถนะ : ทักษะ

ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะด้านการคำนวณ ทักษะด้านการจัดการข้อมูล

สมรรถนะ

1. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- การกำกับตรวจสอบการดำเนินการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

- ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- พ.ร.บ.โรงงาน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง