วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

กรมหม่อนไหม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร

กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร โดยวิธีการ คัดเลือก

ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครือข่าย ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาการตลาด รวมทั้งวางแผนการผลิต การขยายพันธุ์ และให้บริการพันธุ์หม่อนไหม วัสดุย้อมสี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านปฏิบัติงาน
1.ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายและให้บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านหม่อนไหม
2.ส่งเสริม และพัฒนาการตลาดหม่อนไหมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้
3.วางแผนการผลิต และขยายพันธุ์ ให้บริการพันธุ์หม่อนไหม และวัสดุย้อมสี เพื่อส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม
4.ติดตามผลการจัดกิจกรรม/โครงการด้านผลิตและการตลาดหม่อนไหม เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าและสนับสนุนการเสนอแนวทาง หรือวางแผนแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
5.สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านหม่อนไหม เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการตลาดหม่อนไหม
ด้านการวางแผน
1.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1.ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกรมหม่อนไหม เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1. ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องการผลิต การตลาดหม่อนไหมในระดับเบื้องต้นให้แก่ หน่วยงานราชการเกษตรกร ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศด้านการผลิต การตลาดหม่อนไหม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรมหม่อนไหม


ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : 1.วิชาความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
2.ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ (การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านการเกษตร)


ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึง วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

ดาวโหลดประกาศรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมหม่อนไหม

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง