วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ           
ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :  9,530 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  -วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  -มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ช่วยศึกษาค้นคว้ารายละเอีดต่าง ๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสาบัติ ระบบราคาการเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์ปและประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  
  
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ การประเมินครั้งที่ 1 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) 1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
การประเมินครั้งที่ 2 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 3. การคิดวิเคราะห์ 4. ความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ 5. การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : การทดสอบตัวอย่างงาน & การสอบสัมภาษณ์

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้  
  
เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
Website :  http://www.pnru.ac.th


ประกาศรับสมัคร :   

634135095625132500.pdf (109.43 KB)

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง