วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บไซต์นี้ (มีภาพประกอบครับ) แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก แนวข้อสอบ ตำรวจ ฯลฯ วีดีโอติวสอบ ก.พ. ภาค ก ติวสอบอนุกรม ฯลฯ

เว็บบอร์ดนี้ ไม่รับลงประกาศรับสมัครของธุรกิจขายตรงต่างๆ และธุรกิจรับส่งอีเมล์ หากพบเห็นจะทำการลบทันที
กลับไปรายการกระดาน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับเจ้าหน้าที่ 43 ตำแหน่ง 82 อัตรา บัดนี้-16 ก.ค.53

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับเจ้าหน้าที่ 43 ตำแหน่ง 82 อัตรา (บัดนี้-16 ก.ค.53)


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์จะรับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวน 43 ตำแหน่ง 82 อัตรา เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างและภารกิจใหม่ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันดังนี้

กลุ่มงานอำนวยการ

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ (อำนวยการ) 4 ระดับ บ4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท, เอก ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การจัดประชุม และงานเลขานุการ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (อำนวยการ) 3 ระดับ บ3 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการธุรการทั่วไป การติดต่อหน่วยงาน การจัดประชุม และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

3. นักบริหารระบบคุณภาพ 2 ระดับ ว2 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์

- มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบคุณภาพและมีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ ยุทโธปกรณ์ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

กลุ่มงานกลยุทธ์

4. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ (กลยุทธ์) 3 ระดับ บ3 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการธุรการทั่วไป การติดต่อหน่วยงาน การจัดประชุม และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

5. หัวหน้างานบริหารกลยุทธ์ 4 ระดับ บ4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือบริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในส่วนงานด้านแผนและนโยบายที่เกี่ยวกับวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนงานด้านแผนและนโยบายธุรกิจ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐ หรือภาคเอกชน หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

6. เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ 2 ระดับ บ2 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือ บริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในส่วนงานด้านแผนและนโยบายที่เกี่ยวกับวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนงานด้านแผนและนโยบายธุรกิจ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐ หรือภาคเอกชน หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

7. หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง 4 ระดับ บ4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือ บริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด หรือลูกค้าสัมพันธ์ ในหน่วยงานด้านเทคโนโลยี หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

8. เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ 3 ระดับ บ3 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ มีประสบการณ์การจัดทำแผนงาน การจัดทำการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณทั้งภาครัฐ และ/หรือเอกชน

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

9. หัวหน้างานกฎหมาย 4 ระดับ บ4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านนิติศาสตร์

- มีประสบการณ์ในการว่าความ การจัดทำและสู้คดี ด้านลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนาย ความ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

10. หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ 4 ระดับ ว4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท, เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือ บริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด หรือลูกค้าสัมพันธ์กับเหล่าทัพ หน่วยงานด้านเทคโนโลยี หรือหน่วยงานด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

- มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารระดับสูงในกองทัพ

- TOEIC 690 คะแนนขึ้นไป

11. นักพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ 3 ระดับ ว3 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือบริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด หรือลูกค้าสัมพันธ์กับเหล่าทัพ หน่วยงานด้านเทคโนโลยี หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- TOEIC 690 คะแนนขึ้นไป

12. นักพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ 2 ระดับ ว2 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือบริหาร ธุรกิจ หรือมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด หรือลูกค้าสัมพันธ์กับเหล่าทัพ หน่วยงานด้านเทคโนโลยี หรืองานด้าน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- TOEIC 250 คะแนนขึ้นไป

13. หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 4 ระดับ ว4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท, เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือ บริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด หรือลูกค้าสัมพันธ์ ในหน่วยงานด้านเทคโนโลยี หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป

14. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4 ระดับ ว4 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท, เอก ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสาร และมีประสบการณ์การวิจัย การพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

- TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป

15. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3 ระดับ ว3 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสาร และมีประสบการณ์การวิจัยการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

- TOEIC 690 คะแนนขึ้นไป

16. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 2 ระดับ ว2 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสาร และมีประสบการณ์การวิจัยการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

17. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ระดับ บ1 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ การบรรยาย การจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์สื่อภาพ

- มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

- TOEIC 250 คะแนนขึ้นไป

กลุ่มปฏิบัติการ

18. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติการ) 3 ระดับ บ3 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ การตลาด

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรการ การจัดประชุมงานเลขานุการ และการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office, MS Project และภาษาอังกฤษดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

19. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติการ) 2 ระดับ บ2 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ การตลาด มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ การจัดประชุม งานเลขานุการ และการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

20. นักวิจัยอาวุโส 4 ระดับ ว4อ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ

- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบควบคุมนำวิถี ระบบนำร่องอากาศยาน ระบบควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ หรือระบบควบคุมอัตโนมัติอื่น ๆ หรือมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดังกล่าวไม่ต่ำกว่า

12 ปี มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาระบบควบคุมนำวิถี หรือระบบควบคุมอัตโนมัติอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งด้านดังนี้

* การออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบควบคุมนำวิถี หรือระบบนำร่องอากาศยาน เช่น Inertial Navi-gation System (INS), Inertial Measuring Unit (IMU), Global Positioning System (GPS), Target Seeker, Servo Actuator, Kalman Filter Algorithm เป็นต้น

* การออกแบบอัลกอริทึมระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control System Algorithm Design)

* การจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติ (Software/Hardware in The Loop Simulation)

* การประเมินแบบจำลองและพารามิเตอร์ของระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control System Identification)

- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมคอม

พิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ DSP มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

21. นักวิจัย 4 ระดับ ว4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชาทางทหารมาไม่ต่ำกว่า 12 ปี หรือมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชาทางทหาร มีทักษะความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ คุ้นเคยกับอุปกรณ์สื่อสารทางยุทธวิธี (Tactical Datalink)

- มีทักษะและความสามารถในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีประสบการณ์การทำงานกับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ Enter-prise Archtectural Framework หรือ SOA (Service Orientaion Architecture) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป

22. นักวิจัย 3 ระดับ ว3 13 อัตรา

นักวิจัย 3 RDR 3010 (วิศวกรรมเครื่องกล)

- วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือเครื่องกลโรงงาน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการผลิตแบบจำลองทางวิศวกรรม มากกว่า 5 ปี และสามารถทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสาร

- มีทักษะในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องจักรโรงงาน (Machining) อย่างน้อย 6 ปี

- มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 3 RDR 3011 (วิศวกรรมระบบควบคุม)

- วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบควบคุมนำวิถี ระบบนำร่องอากาศยาน ระบบควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ หรือระบบควบคุมอัตโนมัติอื่น ๆ หรือมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาระบบควบคุมนำวิถี หรือระบบควบคุมอัตโนมัติอื่น ๆ  อย่างน้อยหนึ่งด้านดังนี้

* การออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบควบคุมนำวิถี หรือระบบนำร่องอากาศยาน เช่น Inertial Navigation System (INS), Inertial Measuring Unit (IMU), Global Positioning System (GPS), Target Seeker, Servo Actuator, Kalman Filter Algorithm เป็นต้น

* การออกแบบอัลกอริทึมระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control System Algorithm Design)

* การจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติ (Software/Hardware in The Loop Simulation)

* การประเมินแบบจำลองและพารามิเตอร์ของระบบควบคุมอัตโนมัติ (Control System Identification)

- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ DSP มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 3 RDR 3012 (วิศวกรรมสื่อสาร)

- วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชี่ยวชาญด้านระบบสื่อสารไมโครเวฟ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารย่านไมโครเวฟ ระบบสื่อสารแบบดิจิตอล หรือระบบเรดาร์ หรือมีผลงานวิจัยในด้านดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกแบบ สร้าง และทดสอบอุปกรณ์สื่อสารย่านไมโครเวฟ อุปกรณ์สื่อสารแบบดิจิตอล Tracking Antenna หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ FPGA หรือ DSP มีความสามารถ

ในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 3 RDR 3013 (วิศวกรรมระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอล)

- วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชี่ยวชาญด้าน DSP มีประสบการณ์การทำงานด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) โดยเฉพาะในด้าน Video/Image Processing, Adaptive Processing, Digital Communication, Sonar/Radar System หรือระบบที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานวิจัยในด้านดังกล่าว

ไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกแบบและประยุกต์ DSP Algorithm ลงใน DSP Chip หรือ FPGA Chip

- มีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

นักวิจัย 3 RDR 3014 (วิศวกรรมระบบควบคุม)

- วุฒิปริญญาโท, เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาแมคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมเครื่องกล (ควบคุม)

- มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานด้านควบคุม ในการออกแบบและจำลองแบบยานพาหนะ ยานรบ เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 5 ปี สามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, CAE และ CAD/CAM มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9004 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- มีความสามารถในการจัดทำเอกสาร แสดงถึงรายละเอียดทางเทคนิคในงานเกี่ยวกับผลการวิจัยพัฒนาวิธีการวิจัยพัฒนา ผลการทดสอบทดลอง เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้รับหรือพัฒนาขึ้นได้เอง เพื่อส่งมอบให้แก่งานบริหารองค์ความรู้นำไปใช้บริหาร

- มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงของเครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุดิบที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในการวิจัยพัฒนาและผลิต ทดสอบทดลอง ติดตั้งใช้งานต้นแบบ จนสามารถนำมาผลิต เป็นต้นแบบที่ประหยัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามความต้องการ

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 3 RDR 3015 (โลหการ)

- วุฒิปริญญาโท, เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านโลหการ ในการออกแบบและจำลองแบบยานพาหนะ ยานรบ เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 5 ปี สามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ใน CAE และ CAD/CAM

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9004

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- มีความสามารถในการจัดทำเอกสาร แสดงถึงรายละเอียดทางเทคนิคในงานเกี่ยวกับผลการวิจัยพัฒนาวิธีการวิจัยพัฒนา ผลการทดสอบทดลอง เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้รับหรือพัฒนาขึ้นได้เอง เพื่อส่งมอบให้แก่งานบริหารองค์ความรู้นำไปใช้บริหาร

- มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงของเครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุดิบที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในการวิจัยพัฒนาและผลิต ทดสอบทดลอง ติดตั้งใช้งานต้นแบบจนสามารถนำมาผลิต เป็นต้นแบบที่ประหยัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามความต้องการ

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป


นักวิจัย 3 RDR 3016 (วัสดุศาสตร์)

- วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านวัสดุ (อโลหะ) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอโลหะในการออกแบบและ จำลองแบบชิ้นงาน ทางวิศวกรรมมากกว่า 5 ปี สามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสาร

- มีทักษะในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

นักวิจัย 3 RDR 3017 (วิศวกรรมเคมี)

- วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี  มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนา ระบบขับเคลื่อนและออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทางเคมี เคยผ่านงานวิจัยและพัฒนาและเคยมีผลงานวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนและภาครัฐ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการจำลอง การออกแบบ การทดสอบแยกชิ้น กระบวนการผลิต การประกอบ การทดสอบรวมชิ้น การวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มีความ สามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีทักษะในการ

ใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solid Works ได้อย่างดี มีความสามารถในการสื่อสาร เรียนรู้งานหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

นักวิจัย 3 RDR 3018-19 (วิศวกรรมเครื่องกลหรืออากาศยานหรือเคมี)

- วุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอากาศยาน หรือวิศวกรรมเคมี มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน CFD หรือ Aerodynamics หรือ Combustion

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

นักวิจัย 3 RDR 3020 (วิศวกรรมเครื่องกล)

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน FEA หรือ Vibration หรือ System dynamics หรือ Kinematics

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

นักวิจัย 3 RDR 3021-22 (วิศวกรรมเครื่องกลหรือการระเบิด)

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ Explosives engineering มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน FEA หรือ Explosions หรือ Impact mechanics หรือ Fracture mechanics หรือ Large deformation simulation หรือ Heat transfer หรือ Mechanical stress analysis

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

23. นักวิจัย 2 ระดับ ว2 8 อัตรา

นักวิจัย 2 RDR 2009 (วิศวกรรมเครื่องกล)

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือสำเร็จการศึกษาจาก ร.ร.นายสิบ, ร.ร.จ่าทหารเรือ, ร.ร.จ่าอากาศสาขาวิชาสรรพาวุธ หรือ ร.ร.ช่างฝีมือทหารสาขาช่างเครื่องมือกล มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์จรวดแบบ ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 15 ปี มีประสบการณ์การจำลอง การออกแบบ การทดสอบแยกชิ้น กระบวนการผลิต การประกอบ การทดสอบรวมชิ้น การวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มีความ สามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solid Works ได้อย่างดี มีความสามารถในการสื่อสาร เรียนรู้งานหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

นักวิจัย 2 RDR 2010 (วิศวกรรมเครื่องกล)

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือสำเร็จการศึกษาจาก ร.ร.นายสิบ, ร.ร.จ่าทหารเรือ, ร.ร.จ่าอากาศสาขาวิชาสรรพาวุธ หรือ ร.ร.ช่างฝีมือทหารสาขาช่างเครื่องมือกล

- มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์จรวดแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 15 ปี

- มีประสบการณ์การจำลอง การออกแบบ การทดสอบแยกชิ้น กระบวนการผลิต การประกอบ การทดสอบรวมชิ้น การวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรู้

และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solid Works ได้อย่างดี มีความสามารถในการสื่อสาร เรียนรู้งานหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 2 RDR 2011 (วิศวกรรมเครื่องกล)

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือยานยนต์ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องกลในการ ออกแบบและจำลองแบบยานรบ หรือยานพาหนะ รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมย้อนกลับ, CAE และ CAD/CAM มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจำลองแบบ สามารถทดสอบและทดลองผลผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 2 RDR 2012 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์

- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และจำลองการทำงานของวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบ Analag และ Digital การออกแบบวงจร และการออกแบบ PCB มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม MATLAB, PROTEL หรือโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์วงจรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

- มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ DSP มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 2 RDR 2013 (วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์)

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า

- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบแมคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และจำลองระบบแมคาทรอนิกส์ การออกแบบและทดสอบระบบแมคาทรอนิกส์

- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม MATLAB, Simulink หรือโปรแกรมจำลองระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Embedded System มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 2 RDR 2014 (วิศวกรรมเคมี)

- วุฒิ ปวส. ปิโตรเคมี หรือสำเร็จการศึกษาจาก ร.ร.นายสิบ, ร.ร.จ่าทหารเรือ, ร.ร.จ่าอากาศสาขาวิชาสรรพาวุธ หรือ ร.ร.ช่างฝีมือ ทหารสาขา ช่างเครื่องมือกล

- มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตต้นแบบกระสุนวัตถุระเบิด หรืออาวุธจรวดหรืออาวุธนำวิถีไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการจำลอง การออกแบบ การทดสอบแยกชิ้น กระบวนการผลิต การประกอบ การทดสอบรวมชิ้น การวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solid Works ได้อย่างดี มีความสามารถในการสื่อสาร เรียนรู้งานหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 2 RDR 2015 (วิศวกรรมเคมี)

- วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี

- มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาระบบขับเคลื่อนและออก แบบเครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทางเคมี เคยผ่านงานวิจัยและพัฒนา และเคยมีผลงานวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนและภาครัฐ

- มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการจำลอง การออกแบบ การทดสอบแยกชิ้น กระบวนการผลิต การประกอบ การทดสอบรวมชิ้น การวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- มีความรู้ และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มีความ สามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ

- มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solid Works ได้อย่างดี มีความสามารถในการสื่อสาร เรียนรู้งานหรือเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไปนักวิจัย 2 RDR 2016 (โปรแกรมเมอร์ระบบสมองกลฝังตัว)

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวสำหรับระบบควบคุม อัตโนมัติ หรือมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ระบบปฏิบัติการในเวลาจริง (Real-Time Operating System, RTOS)

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป24. นักพัฒนา 3 ระดับ ว3 6 อัตรา

นักพัฒนา 3 DER 3005 (วิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ)

- วุฒิปริญญาโท, เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรืออุตสาหการ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนการผลิต การจัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบ ตลอดจนสามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

- มีความรู้และประสบการณ์ในงานการวางแผนการผลิต การออกแบบโรงงาน การวางผังโรงงานและสายการผลิต การจัดการโรงงาน การจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solid Works ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Project ช่วยในการบริหารงานได้ มีความสามารถในการสื่อสาร เรียนรู้งานหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไปนักพัฒนา 3 DER 3006 (เครื่องกล)

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรืออุตสาหการ หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการผลิตแบบจำลองหัวรบและวัตถุ ระเบิด หรืองานในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น กระสุนปืนใหญ่ สามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน การใช้เครื่องกลึงชิ้นงาน (CNC) อย่างน้อย 10 ปี มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไปนักพัฒนา 3 DER 3007 (วิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมอากาศยาน)

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอากาศยาน มีประสบการณ์ในการออกแบบและจำลองระบบ สามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

มีฝีมือเชิงช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ออกแบบ สร้างชิ้นส่วนโลหะที่จำเป็น หรือควบคุมการสร้าง ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ทางกล งานโลหะ เครื่องมือการทดสอบทดลอง ควบคุมคุณภาพและการกำหนดมาตรฐาน มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานทดสอบทดลองอาวุธ

วัตถุระเบิด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Solid Works หรือ AutoCAD หรือ ABAQUS และอื่น ๆ

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Operation Standard, Work Procedure และ Work Instruction มี

ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีความสามารถ

ใช้โปรแกรมออฟฟิศต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานและการนำเสนอ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานขอการสนับสนุนในงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วย งานในและนอกกลาโหม เคยปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างน้อย 3 ปี มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไปนักพัฒนา 3 DER 3008 (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์)

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

- มีประสบการณ์ในการออกแบบและจำลองระบบ สามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีฝีมือเชิงช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ออกแบบ สร้างชิ้นส่วนโลหะที่จำเป็น หรือควบคุมการสร้าง ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ทางกล งานโลหะ เครื่องมือการทดสอบทดลอง ควบคุมคุณภาพและการกำหนดมาตรฐาน มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานทดสอบทดลองอาวุธวัตถุระเบิด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Solid Works หรือ AutoCAD หรือ ABAQUS และอื่น ๆ

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Operation Standard, Work Procedure และ Work Instruction

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีความสามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานและการนำเสนอ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานขอการสนับสนุนในงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วย งานในและนอกกลาโหม เคยปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างน้อย 3 ปี มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

นักพัฒนา 3 DER 3009 (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

- วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์และความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการวางระบบด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดมลภาวะในอากาศและในน้ำ หรือความปลอดภัยทางวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีประสบการณ์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย มีใบประกอบอาชีพ จป.วิชาชีพ

- มีประสบการณ์วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบทางวิศวกรรม โดยสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Solid Works หรือเทียบเท่า ได้

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสาร มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

นักพัฒนา 3 DER 3010 (วิศวกรรมอุตสาหการ)

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาการบริหารธุรกิจ-MBA โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขา Supply Chain Management หรือสาขา Logistics

- มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพในด้านการประสานอุปทาน (Supply Chain Management) หรือการจัดซื้อจัดจ้าง มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และความตั้งมั่นในการบริการทั้งลูกค้าภายในและภายนอกสถาบัน มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างร่วมมือร่วมใจ
มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก มีสัมมาคารวะและสุภาพเรียบร้อย

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงหลักการ มีเหตุมีผล และรับฟังรอบด้าน มีความสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง จัดทำรายงานเพื่อการสั่งสมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดและการปฏิบัติ งาน มีทักษะการนำเสนอ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ

- มีทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ชั้นสูง เช่น Solid Works ฯลฯ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio และการสืบค้นทาง Internet เป็นต้น

- มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน เช่น อังกฤษ เป็นต้น

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

25. นักพัฒนา 2 ระดับ ว2 8 อัตรา
นักพัฒนา 2 DER 2009 (วิศวกรรมเครื่องกลหรือปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต)

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์ในการออกแบบและจำลองระบบ สามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- มีฝีมือเชิงช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ มีประสบการณ์ด้านงาน ออกแบบ สร้างชิ้นส่วนโลหะที่จำเป็น หรือควบคุมการสร้าง ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ทางกล งานโลหะ เครื่องมือการทดสอบทดลอง ควบคุมคุณภาพและการกำหนดมาตรฐาน มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานทดสอบทดลองอาวุธวัตถุระเบิด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Solid Works หรือ AutoCAD หรือ ABAQUS และอื่น ๆ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Operation Standard, Work Procedure และ Work Instruction

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีความสามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานและการนำเสนอ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

นักพัฒนา 2 DER 2010 (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์)

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการออกแบบและจำลองระบบ สามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีฝีมือเชิงช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ มีประสบการณ์ด้านงานประกอบติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ งานออกแบบวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารในการทดสอบทดลอง ควบคุมคุณภาพและการกำหนดมาตรฐาน มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานทดสอบทดลองอาวุธวัตถุระเบิด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม SolidWorks หรือ AutoCAD หรือ ABAQUS และอื่น ๆ

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Operation Standard, Work Procedure และ Work Instruction มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยว ชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีความสามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานและการนำเสนอ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

นักพัฒนา 2 DER 2011 (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือวัสดุศาสตร์)

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรืออุตสาหการ

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนและจัดทำระบบสอบเทียบเครื่องมือ การปรับเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบมาตรฐาน โดยสามารถวิเคราะห์วงรอบการสอบเทียบโดยวิธี MSA METHOD

- มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ตรวจวัด ควบคุมคุณภาพการซ่อมสร้างยานพาหนะ ยานรบ เครื่องจักรกล รวมถึงสามารถทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 รวมถึงการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจประเมินจากภายนอก และการตรวจประเมินผู้ผลิตและส่งมอบชิ้นส่วน มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางกลและใช้เครื่องมือทดสอบทางกลและ วิเคราะห์ผลตลอดจน ทำรายงานได้

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

นักพัฒนา 2 DER 2012 (วิศวกรรมอาวุธหรือวิศวกรรมเครื่องกล)

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาวุธ หรือวิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือความปลอดภัยทางวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี

- มีประสบการณ์งานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ มีประสบการณ์วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิตในโรงงาน หรือโรงงานต้นแบบ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบทางวิศวกรรม โดยสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Solid Works หรือเทียบเท่าได้

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสาร มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

นักพัฒนา 2 DER 2013 (วิศวกรรมไฟฟ้า)

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ การซ่อมบำรุง การวางระบบไฟฟ้าสื่อสารหรือระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม โดยสามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ได้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคำนวณและการจำลองแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้โปรแกรม Math Lab และ PSPICE ได้

- มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ และมีทักษะในการเขียนเอกสาร มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

นักพัฒนา 2 DER 2014-15 (วิศวกรรมอุตสาหการ)

- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขา Supply Chain Management สาขา Logistics มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านการประสานอุปทาน (Supply Chain Management) หรือการจัดซื้อจัดจ้าง

- มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และความตั้งมั่นในการบริการทั้งลูกค้าภายในและภายนอกสถาบัน มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างร่วมมือร่วมใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก มีสัมมาคารวะ และสุภาพเรียบร้อย มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงหลักการ มีเหตุมีผล และรับฟังรอบด้าน

- มีความสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง จัดทำรายงานเพื่อการสั่งสมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดและการปฏิบัติ งาน มีทักษะการนำเสนอ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความสามารถในการเขียนเอกสาร

- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio และการสืบค้นทาง Internet เป็นต้น มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน เช่น อังกฤษ เป็นต้น

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

นักพัฒนา 2 DER 2016 (วิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ)

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรืออุตสาหการ มีความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบและทดลองผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานสากล ISO BS DIN NATO MIL และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000

- มีความรู้และประสบการณ์ในงานการวางแผนการผลิต การออกแบบโรงงาน การวางผังโรงงานและสายการผลิต การจัดการโรงงาน การจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการนำเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารแบบมืออาชีพ มีทักษะในการเขียนใช้โปรแกรม CAD, Solid Works ในงานเครื่องกล สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Project ช่วยในการบริหารงานได้ มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

26. นักบริหารองค์ความรู้ 3 ระดับ ว3 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษา หลักสูตรการสอน การพัฒนาหลักสูตร มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถติดต่อต่างประเทศได้

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

27. นักบริหารองค์ความรู้ 2 ระดับ ว2 1 อัตรา

- วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านศิลปศาสตร์ นิเทศศิลป์ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบ การณ์ด้านในการถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว สามารถตัดต่อวิดีโอ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออก แบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

28. นักบริหารโครงการ 4 ระดับ ว4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท, เอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลโครงการวิจัยพัฒนา มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาแผนแม่บท ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิจัย หรือบริษัทที่ผลิตยุทโธปกรณ์ในประเทศและต่างประเทศ มีความรู้และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001 มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยยุทโธปกรณ์และการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ ของกระทรวงกลาโหม

- มีความเข้าใจในระบบงานราชการ และสามารถร่างหนังสือราชการเพื่อการติดต่อสื่อสารไปยังหน่วยงานราชการ    - มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office, MS Project และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

29. วิศวกรโครงการ 2 ระดับ ว2 3 อัตรา

วิศวกรโครงการ 2 GPE 2001 (วิศวกรโครงการระดับ 2)

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อุตสาหการ แมคาทรอนิกส์

- มีประสบการณ์การทำงานด้านโครงการ มีความรู้และประสบการณ์ Six Sigma & Lean Manufacturing, ISO 9001 เคยผ่านงานทางด้าน Manufacturing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

วิศวกรโครงการ 2 GPE 2002 (วิศวกรโครงการระดับ 2)

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ แมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอาวุธ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมโครงการอย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Process Engineering, Quality Engineering, Six sigma & Lean Manufacturing, มาตรฐานสากล JIS BS DIN NATO MIL หรือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มีทักษะในการใช้โปรแกรม Micro-soft Project, Microsoft Office และ Mini-Tab

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

วิศวกรโครงการ 2 GPE 2003 (วิศวกรโครงการระดับ 2)

- วุฒิด้านวิศวกรรมอาวุธ หรือวิศวกรรมเครื่องกล

- มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลโครงการวิจัยพัฒนา หรือโครงการผลิต หรือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ทางทหาร

- มีประสบการณ์ด้านนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดทำแผนการพัฒนายุทโธปกรณ์ หรือแผนงานประจำปีขององค์กร มีความเข้าใจในโครงสร้างของหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม และมีขีดความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในกองทัพ และกระทรวงกลาโหมได้เป็นอย่างดี

- มีความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีของโครงการเริ่มใหม่ มีความรู้และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001 มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยยุทโธ ปกรณ์และการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม

- มีทักษะและประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิจัย หรือบริษัทที่ผลิตยุทโธปกรณ์ในประเทศและต่างประเทศ มีความเข้าใจในระบบงานราชการ และสามารถร่างหนังสือราชการเพื่อการติดต่อสื่อสารไปยังหน่วยงานราชการได้ เป็นอย่างดี

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

กลุ่มงานสนับสนุน

30. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ (สนับสนุน) 3 ระดับ บ3 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการธุรการทั่วไป การติดต่อหน่วยงาน การจัดประชุม และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

31. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ระดับ บ4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการจัดการ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือก การจัดทำ KPI ในการประเมินผลงาน การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลในการปรับเงินเดือน และระบบการจัดเก็บประวัติบุคลากร (HRIS) และการจัดการทรัพยากรบุคคล

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

32. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1 ระดับ บ1 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการจัดการ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือก การจัดทำ KPI ในการประเมินผลงาน การจัดกิจกรรมสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลในการปรับเงินเดือน และระบบการจัดเก็บประวัติบุคลากร (HRIS) การและการจัดการทรัพยากรบุคคล

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

33. หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ระดับ บ4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการจัดการ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Career Path, Succession Planning และ Talent Management

- มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตร และการจัดทำทะเบียนองค์ความรู้ของบุคลากร

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

34. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 ระดับ บ2 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการจัดการ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ Career Path, Succession Planning และ Talent Management

- มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตร และการจัดทำทะเบียนองค์ความรู้ของบุคลากร

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

35. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ระดับ บ2 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบเว็บไซต์ สามารถใช้งานภาษา HTML 3.2/4.0 ได้โดยไม่อาศัยเครื่องมือ WYSIWYG มีความรู้โปรแกรมภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เช่น ASP, PHP, Java Script

- สามารถออกแบบภาพกราฟิคและภาพเคลื่อนไหวสำหรับการใช้งานกับเว็บไซต์ สามารถใช้งานหรือปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหา เช่น Joomla, Drupal, XOOP ออกแบบและปรับแต่งแม่แบบ  (Template) สร้าง (Themes) สำหรับการใช้งานกับเว็บไซต์ได้

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

36. ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร ระดับ บ5 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท, เอก ทางการศึกษา สาขาการบริหารจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ งานสนับสนุน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบัญชี การเงิน และงานรักษาความปลอดภัย หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- TOEIC 580 คะแนนขึ้นไป

37. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ระดับ บ3 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการธุรการทั่วไป การติดต่อหน่วยงาน การจัดประชุม และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

38. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ระดับ บ2 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการธุรการทั่วไป การติดต่อหน่วยงาน การจัดประชุม และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

39. หัวหน้างานจัดหาพัสดุ 4 ระดับ บ4 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านยุทธภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- TOEIC 470 คะแนนขึ้นไป

40. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ 2 ระดับ บ2 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านยุทธภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

41. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ 1 ระดับ บ1 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการนิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

42. เจ้าหน้าที่การเงิน 2 ระดับ บ2 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท ด้านการบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางบัญชี การเงินได้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ GF-MIS

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

43. ผู้ตรวจสอบภายใน 2 ระดับ บ2 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี, โท การบัญชี การเงิน บริหารจัดการ

- ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ หรือจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชน

- TOEIC 360 คะแนนขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ http://www.dti.or.th/images/stories/Recruit_53/2.doc และกรอกประวัติการทำงานโดยละเอียดครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครงานดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- สำเนาผลสอบ TOEIC นับจากวันที่ 15 มกราคม 2553 (ทุกตำแหน่งต้องใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อประกอบการพิจารณา)

- ผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถแจ้งข้อมูลทางสถาบันก่อนสมัครสอบ TOEIC เพื่อขอรับสิทธิพิเศษได้

             ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานที่อีเมล recruit53@dti.or.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปต์ก่อน หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 4 ห้อง 405 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2980-6688 ต่อ 109, 405, 612 หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนจะต้องชำระค่าสมัครสอบท่านละ 800 บาท

ขอบพคุณค้า

TOP

ขอบคุณจร้า

TOP

ขอบคุณจร้า

TOP

ขอบคุณค่ะ

TOP

Thanks

TOP

ขอบคุณค๊าบบบ

TOP

ขอบคุณค๊าบ

TOP

กลับไปรายการกระดาน

แนะนำกระทู้ ปิด


วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบของเว็บนี้ครับ(มี ...

วิธีการดาวโหลดแนวข้อสอบที่หลาย ๆ ท่านดาวโหลดไม่ได้ ลองอ่านแล้วทำตามดูนะครับ ม ...


แสดง